Սկիզբ / Վիճակագրություն / Տվյալների բազաներ / Վիճակագրական տվյալների բազաներ / Տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի ամբողջացված հետազոտության անվանազերծված միկրոտվյալների բազա (

Տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի (կենսապայմանների) ամբողջացված հետազոտության անվանազերծված միկրոտվյալների բազա (ըստ տնային տնտեսության անդամների)

(անգլերեն)