Սկիզբ / Վիճակագրություն / Տվյալների բազաներ / Վիճակագրական տվյալների բազաներ / Տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի ամբողջացված հետազոտության անվանազերծված միկրոտվյալների բազա (

Տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի (կենսապայմանների) ամբողջացված հետազոտության անվանազերծված միկրոտվյալների բազա (գնված և սպառված պարենային և ոչ պարենային ապրանքներ)

Ըստ նպատակների անհատական սպառման ապրանքների և ծառայությունների անվանացանկ 2014 - 2015 

 

2015

 

2014

 Ըստ նպատակների անհատական սպառման ապրանքների և ծառայությունների անվանացանկ 2012-2013

2013  

 2012

  Ըստ նպատակների անհատական սպառման ապրանքների և ծառայությունների անվանացանկ 2004-2011

2011

 

2010

 

2009

 

2008