Սկիզբ / Ռեսպոնդենտների համար / Վիճակագրական հաշվետվությունների ձևեր / Արդյունաբերություն

Արդյունաբերություն

 

* Հրապարակված է ՀՀ Գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր

Հաշվետվության անվանումը Տեսակը Պարբերականություն Լրացման հրահանգ Ձևը Ծանոթություն*
1-էներգետիկա ՊՎՀ*** Տարեկան   ձև  թիվ 31 (510)1; 12.03.2014թ.
1- ՀԷԿ ՊՎՀ*** Տարեկան  հրահանգ ձև  թիվ 17-Ն; 14.11.2006թ.
 1-ՋԷԿ ՊՎՀ*** Տարեկան   ձև  թիվ 16-Ն; 14.11.2006թ.
1-արտ (ամսական) ՊՎՀ*** Ամսական հրահանգ ձև թիվ 7 (519) ; 16.03.2015թ.
1-արտ (եռամսյակ) ՊՎՀ*** Եռամսյակային հրահանգ ձև թիվ 7 (519) ; 16.03.2015թ.
1-արտ (տարեկան) ՊՎՀ*** Տարեկան հրահանգ ձև թիվ 7 (519) ; 16.03.2015թ.
 11-ՀՄ  ՊՎՀ***  Տարեկան  հրահանգ  ձև  թիվ 26-Ն; 13.11.2017թ.

ՊՎԱՀ** Պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվություն
ՊՎՀ*** Պետական վիճակագրական հաշվետվություն

Ուշադրություն

Պետական վիճակագրական հաշվետվությունները լրացնելիս հաշվետվական ձևում <<Փաստացի գործունեության տեսակը>> դաշտի ակտիվ չլինելու (չբացվելու) դեպքում անհրաժեշտ է ակտիվացնել Microsoft Excel-ի macro-ները՝ օգտվելով Ձեր համակարգչում առկա ծրագրային փաթեթին (Microsoft Office) համապատասխան տարեթվի  հղումից. 2003 / 2007 / 2010