Սկիզբ / Ռեսպոնդենտների համար / Վիճակագրական հաշվետվությունների ձևեր / Բիզնես ռեգիստր

Բիզնես ռեգիստր


* Հրապարակված է ՀՀ Գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր

Հաշվետվության անվանումը Տեսակը Պարբերականությունը Լրացման հրահանգ Ձևը Ծանոթություն*
Հարցաթերթ 1 (իրավաբանական անձինք) ՊՎՀ*** Տարեկան հրահանգ ձև թիվ 24 (593) 15.08.2017թ.
Հարցաթերթ 2 (անհատ ձեռնարկատերեր) ՊՎՀ*** Տարեկան հրահանգ ձև թիվ 24 (593) 15.08.2017թ.

ՊՎԱՀ** Պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվություն
 ՊՎՀ*** Պետական վիճակագրական հաշվետվություն

Ուշադրություն

Պետական վիճակագրական հաշվետվությունները լրացնելիս հաշվետվական ձևում <<Փաստացի գործունեության տեսակը>> դաշտի ակտիվ չլինելու (չբացվելու) դեպքում անհրաժեշտ է ակտիվացնել Microsoft Excel-ի macro-ները՝ օգտվելով Ձեր համակարգչում առկա ծրագրային փաթեթին (Microsoft Office) համապատասխան տարեթվի  հղումից. 2003 / 2007 / 2010