Սկիզբ / Ռեսպոնդենտների համար / Վարչարարություն / Վարչարարության իրականացման ընթացքում ՀՀԱՎԾ իրավունքներն ու պարտականությունները

Վարչարարության իրականացման ընթացքում ՀՀ ԱՎԾ իրավունքներն ու պարտականությունները

Հայաստանի Հանրապետությունում պաշտոնական վիճակագրության կազմակերպման կարգը և պաշտոնական վիճակագրական տեղեկատվության հավաքագրման, մշակման և տարածման (հրապարակման) հետ կապված հարաբերությունները, կարգավորում են «Պետական վիճակագրության մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքով:
 
Պետական վիճակագրությունն իրականացվում է պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի` ազգային վիճակագրական ծառայության և նրա տարածքային ու գործառնական ստորաբաժանումների կողմից:

Պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի իրավասությունները սահմանվում են օրենքով:

ՀՀ ԱՎԾ-ն իրականացնում է պետական վիճակագրական աշխատանքը և համակարգում է այն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում:

Պետական վիճակագրության իրականացման նպատակով պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմինն իր իրավասության սահմաններում իրավունք ունի ստանալ հավաստի վիճակագրական տվյալներ վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողներից` օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով:

Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայությունը երաշխավորում է հավաքագրված վիճակագրական տեղեկատվության գաղտնիությունը, քանի որ «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածով սահմանված դրույթների համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայությունը պարտավոր է

«...դ) պահպանել հավաքագրված վիճակագրական տվյալների անանունությունը.

ե) չհրապարակել և չտարածել սկզբնական վիճակագրական տեղեկությունները»:

Թվարկված պարտավորություններն ուղղակիորեն բխում են օրենքի 14-րդ հոդվածի դրույթներից, համաձայն որոնց վիճակագրական տվյալները համարվում են գաղտնի (այսուհետ` վիճակագրական գաղտնիք), եթե դրանց միջոցով հնարավոր է ուղղակի կամ անուղղակի ձևով բացահայտել (նույնականացնել, իդենտիֆիկացնել) վիճակագրական տեղեկություն տրամադրողին` ձեռք բերել անհատական (անվանական) տեղեկություններ: Վիճակագրական տեղեկություն տրամադրողի ուղղակի բացահայտում է տեղի ունենում, երբ հայտի է դառնում նրա անունը (անվանումը), գտնվելու վայրը, դասակարգման, (նույնականացման) ծածկագիրը:

«Վիճակագրական գաղտնիքի» դրույթը սահմանված է ըստ Միավորված ազգերի կազմակերպության «Պաշտոնական վիճակագրության հիմնարար սկզբունքներից» 6-րդ սկզբունքի` «Գաղտնիության» հիման վրա, համաձայն որի «Վիճակագրական տեղեկատվության պատրաստման համար վիճակագրական գերատեսչությունների կողմից հավաքագրվող անհատական տվյալները, անկախ այն հանգամանքից, թե դրանք վերաբերում են ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց, պետք է կրեն խիստ գաղտնի բնույթ և օգտագործվեն բացառապես վիճակագրական նպատակների համար»: Նշված դրույթները պարտադիր են ՄԱԿ-ի անդամ բոլոր երկրների համար:

Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայությունը պարտավոր է պետական վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողներին անվճար ապահովել վիճակագրական հաշվետվությունների ձևերով և հրահանգներով, նրանց տեղյակ պահել վիճակագրական հաշվետվությունների ներկայացման ժամկետների, պարբերականության և ներկայացվող պահանջների մասին: