Վիճակագրական տեղեկություններ ներկայացնողների իրավունքներն ու պարտականությունները

Վիճակագրական տեղեկություններ ներկայացնողների իրավունքներն ու պարտականությունները սահմանված են «Պետական վիճակագրության մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 19-րդ և 20-րդ հոդվածներով:

Պետական վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողներն իրավունք ունեն`
ա) պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնից անվճար ստանալ վիճակագրական հաշվետվությունների ձևեր և հրահանգներ.
բ) պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմինների տվյալների բանկից ստանալ իրենց վերաբերյալ սկզբնական տվյալները:

Պետական վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողները պարտավոր են`
ա) Ծրագրին համապատասխան` սահմանված կարգով և ժամկետներում ներկայացնել Ծրագրի իրագործման համար անհրաժեշտ վիճակագրական տվյալներ և տեղեկություններ.
բ) կատարել պետական վիճակագրության և հաշվառման վերաբերյալ վիճակագրություն իրականացնող մարմնի ցուցումները:

Վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողները վիճակագրական հաշվետվությունները (հարցաթերթերը և այլն) լրացնում և ներկայացնում են ինքնուրույնաբար, եթե Խորհրդի կողմից այլ կարգ սահմանված չէ: