Սկիզբ / Մեր մասին / ՀՀ վիճակագրական կոմիտե / Գնումներ / Մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ

Մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ

ՀՀ ԱՎԾ-ՇՀԱՊՁԲ-15/8-2 ծածկագրով ՇՀ ընթացակարգի արձանագրություններ

 

ՀՀ ԱՎԾ-ՇՀԱՊՁԲ-15/3-2 ծածկագրով ՇՀ ընթացակարգի արձանագրություններ