Վիճակագրական հաշվետվությունների ներկայացման ընթացակարգ

Հարգելի գործընկեր
Սույն բաժնի նպատակն է պարզաբանել մի շարք հարցեր, որոնք վերաբերում են վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների (ռեսպոնդենտների) կողմից վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման ընթացակարգին:
Համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (այսուհետ` Օրենք), վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողներ են համարվում իրավաբանական անձինք, օտարերկրյա իրավաբանական անձանց` Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող առանձնացված ստորաբաժանումները, անհատ ձեռնարկատերերը, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինները, պետական մարմիններ չհանդիսացող պետական հիմնարկները և քաղաքացիները:
Վիճակագրական տեղեկությունները ներկայացվում են Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2016թ.-ի հունիսի 20-ի «Վիճակագրական տեղեկությունների հավաքագրման կարգը հաստատելու մասին »   թիվ 05-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով (այսուհետ` Կարգ):
Վիճակագրական հաշվետվությունների ձևերը կարող եք ստանալ Ձեր գործունեության իրականացման վայրի Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության (ՀՀ ԱՎԾ) համապատասխան տարածքային ստորաբաժանումից կամ կարող եք ներբեռնել սույն կայքից:
Վիճակագրական հաշվետվությունները ներկայացվում են ըստ ռեսպոնդենտի գործունեության տեսակի: Ձեր գործունեության տեսակին համապատասխան վիճակագրական հաշվետվությունների համապատասխան ցանկն ընտրելու համար օգտվեք վիճակագրական հաշվետվությունների փնտրման համակարգից :
Վիճակագրական հաշվետվությունները ներկայացվում են դրանցում նշված ժամկետներում և պարբերականությամբ: Այն ռեսպոնդենտները, որոնք միաժամանակ գործունեություն են իրականացնում Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերում, յուրաքանչյուր եռամսյակ ներկայացնում են տվյալ գործունեության գծով վիճակագրական տեղեկատվությունը (ցուցանիշները)` մարզային բաշխվածությամբ:
Վիճակագրական հաշվետվությունները կարող են ներկայացվել առձեռն, փոստով կամ էլեկտրոնային փոստով` ռեսպոնդենտի ընտրույամբ:
Վիճակագրական հաշվետվությունը ներկայացվում է ռեսպոնդենտի գործունեության իրականացման վայրի ՀՀ ԱՎԾ համապատասխան տարածքային ստորաբաժանմանը կամ ուղարկվում է այդ ստորաբաժանման էլեկտրոնային փոստի հասցեով:

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ

Վիճակագրական փաստաթղթերը էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնելու համար անհրաժեշտ է լրացնել և Ձեր գործունեության վայրի ՀՀ ԱՎԾ տարածքային ստորաբաժանման էլեկտրոնային փոստի հասցեով   ուղարկել հետևյալ ձևը (Ձև 4): 

Յուրաքանչյուր լրացված դիմում պետք է ստորագրվի էլեկտրոնային ստորագրությամբ (նույնականացման քարտի օգտնությամբ) և ուղարկվի Ձեր գործունեության վայրի ՀՀ ԱՎԾ համապատասխան ստորաբաժանման էլեկտրոնային փոստի հասցեով: Յուրաքանչյուր ռեսպոնդենտի համար դիմումը պետք է ուղարկվի առանձին էլեկտրոնային նամակով:  Էլեկտրոնային նամակի «թեմա» (sսbject/тема) տողում անհրաժեշտ է նշել «Ձև 4» անվանումը: «Ձև 4»-ի ներկայացումից հետո կարող եք անցնել վիճակագրական հաշվետվությունների էլեկտրոնային եղանակով ներկայացմանը:

     Ձեր գործունեության տեսակին համապատասխան հաշվետվությունները ներբեռնեք  «Վիճակագրական հաշվետվությունների ձևեր» բաժնից:
Յուրաքանչյուր լրացված վիճակագրական հաշվետվություն պետք է ստորագրվի էլեկտրոնային ստորագրությամբ (նույնականացման քարտի օգտնությամբ) և ուղարկվի Ձեր գործունեության վայրի ՀՀ ԱՎԾ համապատասխան ստորաբաժանման էլեկտրոնային փոստի հասցեով:
Յուրաքանչյուր վիճակագրական հաշվետվություն ուղարկվում է առանձին էլեկտրոնային նամակով:
էլեկտրոնային նամակի «թեմա» (sսbject/тема) տողում անհրաժեշտ է նշել կազմակերպության անվանումը (անհատ ձեռնակատիրոջ դեպքում՝ անունը, ազգանունը), հարկ վճարողի հաշվառման համարը, հաշվետվական ձևի կրճատ անվանումը, պարբերականությունը և հաշվետու ժամանակաշրջանը (օրինակ՝ ԱԱԱ ՍՊԸ, XXXXXXXX, Ձև թիվ 1-արտ ամսական):

Ձեր գործունեության տեսակին համապատասխան վիճակագրական հաշվետվությունների ցանկը կարող եք տեսնել՝ օգտվելով վիճակագրական հաշվետվությունների փնտրման համակարգից :

Վիճակագրական հաշվետվություններն էլեկտրոնային եղանակով ներկայացվում են www.armstat.am պաշտոնական կայքէջում տեղադրված ձևաչափով (ֆորմատով): Ձևաչափի փոփոխություն կատարել չի թույլատրվում:

Մինչև 2016թ.-ի օգոստոսի 1-ը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների հետ էլեկտրոնային փոստով վիճակագրական փաստաթղթերի ներկայացման համար կնքված համաձայնագրերը շարունակում են իրեն գործողությունը:

Էլեկտրոնային փոստով վիճակագրական հաշվետվությունների ներկայացումը արգելք չէ դրանք ռեսպոնդենտի ցանկությամբ առձեռն և փոստային եղանակով ներկայացման համար:

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ ԱՌՁԵՌՆ ԿԱՄ ՓՈՍՏՈՎ

Վիճակագրական հաշվետվությունները կարող են ներկայացվել առձեռն կամ փոստային կապի միջոցով:

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԻ ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄ

Գործունեության ժամանակավոր դադարեցում նախատեսելու դեպքում ռեպոնդենտն իր գործունեության վայրի ՀՀ ԱՎԾ ստորաբաժանմանն է ներկայացնում հայտարարություն (Ձև 2): Նշված պահանջը վերաբերում է նաև գործունեության որևէ տեսակի դադարեցմանը: Էլեկտրոնային նամակի «թեմա» (sսbject/тема) տողում անհրաժեշտ է նշել «Ձև 2» անվանումը:
Գործունեությունը կամ գործունեության տեսակը վերսկսելու դեպքում ռեսպոնդենտը պարտավոր է շարունակել ներկայացնել համապատասխան վիճակագրական փաստաթղթերը:
Գործունեության կամ գործունեության տեսակի դադարեցում նախատեսելու վերաբերյալ հայտարարությունը կարող է ներկայացվել առձեռն, փոստով կամ էլեկտրոնային փոստով:

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

Գործունեության իրականացման վայրի փոփոխության դեպքում ռեսպոնդենտը տեղեկացնում է գործունեության իրականացման վայրի փոփոխության մասին սահմանված ձևով (Ձև 3): Էլեկտրոնային նամակի «թեմա» (sսbject/тема) տողում անհրաժեշտ է նշել «Ձև 3» անվանումը:
Գործունեության իրականացման վայրի փոփոխության մասին տեղեկատվությունը կարող են ներկայացվել առձեռն, փոստով կամ էլեկտրոնային եղանակով: Սույն բաժնի նպատակն է պարզաբանել մի շարք հարցեր, որոնք վերաբերում են վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների (ռեսպոնդենտների) կողմից վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման ընթացակարգին: