Սկիզբ / Մեր մասին / ՀՀ Վիճակագրության պետական խորհուրդ / ՀՀ ՎՊԽ մասին

ՀՀ Վիճակագրության պետական խորհուրդ

ՀՀ ԱՎԾ և նրա ստորաբաժանումների կառավարման բարձրագույն մարմինը ՀՀ վիճակագրության պետական խորհուրդն է (այսուհետ` Խորհուրդ): ՀՀ ԱՎԾ նախագահը հանդիսանում է Խորհրդի նախագահը:

Պետական վիճակագրության բնագավառում քաղաքականության մշակումը, երկարաժամկետ միջոցառումների նախագծումը, կառավարումը, կազմակերպումը, պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի իրագործման նկատմամբ վերահսկողությունը, ինչպես նաև պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրով նախատեսված վարչական վիճակագրության համակարգումն իրականացնում է Խորհուրդը:

Խորհուրդը`

 • հաստատում է պետական վիճակագրական աշխատանքների եռամյա ծրագրի նախագիծը,
 • հաստատում է պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագիրը ՀՀ պետական բյուջեի հաստատումից հետո` մեկամսյա ժամկետում,
 • հաստատում է ՀՀ ԱՎԾ, նրա տարածքային և գործառնական ստորաբաժանումների կանոնադրությունն ու կառուցվածքը,
 • վերահսկում է պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի կատարումը և հաստատում տարեկան ծրագրի կատարման հաշվետվությունը,
 • ընդունում է վիճակագրության բնագավառի իրավական ակտեր օրենքով նախատեսված դեպքերում,
 • հաստատում է իր աշխատակարգը,
 • իրականացնում է օրենքով նախատեսված այլ լիազորություններ:

Խորհուրդը բաղկացած է 7 անդամից, որոնք նշանակվում և ազատվում են  ՀՀ նախագահի կողմից` 6 տարի ժամկետով: Խորհրդի անդամներ կարող են նշանակվել բարձրագույն կրթություն ունեցող ՀՀ քաղաքացիները, որոնք պետք է ունենան պրակտիկ և (կամ) գիտակրթական փորձառություն հետևյալ բնագավառներում`

 • ժողովրդագրության, սոցիոլոգիայի և հասարակական գործունեության,
 • միջազգային վիճակագրական համագործակցության,
 • ֆինանսավարկային և բանկային,
 • բնապահպանության,
 • ձեռնարկատիրական գործունեության կառավարման,
 • տեղեկատվական տեխնոլոգիաների:

Խորհրդի նիստերը գումարվում են Խորհրդի նախագահի կողմից առնվազն ամիսը մեկ անգամ: Խորհրդի արտահերթ նիստեր կարող են հրավիրվել Խորհրդի առնվազն 4 անդամի պահանջով: Խորհուրդն իրավասու է որոշումներ ընդունել, եթե նիստին ներկա են Խորհրդի անդամներից առնվազն 5-ը: Խորհրդի որոշումը համարվում է ընդունված, եթե կողմ են քվեարկել Խորհրդի անդամների ընդհանուր թվաքանակի կեսից ավելին: Խորհրդի որոշումները ստորագրվում են Խորհրդի նախագահի կողմից: