Սկիզբ / Վիճակագրություն / sdg

Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ


 
1.1.1 Աղքատության միջազգային շեմից ցած ապրող բնակչության համամասնությունը՝ ըստ սեռի, տարիքային խմբի, զբաղվածության կարգավիճակի և աշխարհագրական վայրի (քաղաքային/գյուղական)
1.2.1 Աղքատության ազգային շեմից ցած ապրող բնակչության համամասնությունը՝ ըստ սեռի և տարիքային խմբի
1.2.2 Ըստ ազգային սահմանումների աղքատության բոլոր ձևերի մեջ ապրող բոլոր տարիքների տղամարդկանց, կանանց և երեխաների համամասնությունը
1.3.1 Սոցիալական պաշտպանության երաշխիքների խմբերում և (կամ) համակարգերում ընդգրկված բնակչության համամասնությունը՝ ըստ սեռի, և առանձնացնելով երեխաներին, գործազուրկ անձանց, տարեցներին, հաշմանդամություն ունեցող անձանց, հղի կանանց և (կամ) նորածիններին, աշխատանքի վայրում վնասվածք ստացածներին, աղքատներին և խոցելիներին
1.4.1 Հիմնական ծառայությունների հասանելիություն ունեցող տնային տնտեսություններում ապրող բնակչության համամասնությունը
      1.4.1.ա Կենտրոնացված ջրամատակարարում
      1.4.1.բ Ջրահեռացման կենտրոնացված համակարգ
1.4.2 Հողի զբաղեցման ապահով իրավունք ունեցող չափահաս բնակչության ամբողջական թիվը՝ ըստ սեռի ու զբաղեցման իրավունքի տեսակի, իրավական փաստաթղթերով և ովքեր կարող են վկայել իրենց իրավունքի ապահով լինելու մասին
1.5.1 Աղետների պատճառով մահվան դեպքերի, անհետ կորածների, տուժածների թիվը 100 000 բնակչի հաշվով
      1.5.1.ա Աղետների պատճառով մահվան դեպքերի, անհետ կորածների, տուժածների թիվը 100 000 բնակչի հաշվով ըստ աղետների տեսակի
1.5.2 Աղետների պատճառած տնտեսական ուղղակի վնասը կապված ՀՆԱ-ի հետ
1.5.3 Աղետների ռիսկերի նվազեցման վերաբերյալ ազգային ու տեղական ռազմավարություններ ունեցող երկրների քանակը համաձայն Սենդայի շրջանակի աղետների ռիսկերի նվազեցման 2015- 2030 թթ
1.5.4 Աղետների ռիսկերի նվազեցման վերաբերյալ ազգային ու տեղական ռազմավարություններ ունեցող երկրների քանակը
1.ա.1 Աղքատության նվազեցման ծրագրերին կառավարության տրամադրած միջոցների համամասնությունը
1.ա.2 Էական ծառայությունների (կրթություն, առողջապահություն և սոցիալական պաշտպանություն) վրա կատարված ծախսերը՝ արտահայտված որպես պետական ընդհանուր ծախսերի համամասնությունը
1.ա.3 Աղքատության կրճատման ծրագրերի ուղղակիորեն հատկացված ընդհանուր դրամաշնորհների և ոչ պարտքերի ստեղծման հոսքերի գումարը `որպես ՀՆԱ-ի համամասնություն
1.բ.1 Կառարավության ներկա ու կապիտալ ծախսումների համամասնությունը, որոնցից անհամաչափորեն օգտվում են կանայք, աղքատներն ու խոցելի խմբերը