Հրապարակումներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ

Բովանդակություն

  հայ eng рус
ՀՀ օրենքը "Պետական վիճակագրության մասին" ներբեռնել - -
ՀՀ օրենքը "Հայաստանի Հանրապետության 2001-2003 թվականների պետական վիճակագրական աշխատանքների եռամյա ծրագիրը հաստատելու մասին" ներբեռնել - -
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի որոշումը "ՀՀ ԱՎԾ կանոնադրությունն ու կենտրոնական ապարատի կառուցվածքը հաստատելու մասին" ներբեռնել - -
ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության կենտրոնական ապարատի կառուցվածքը վիճակագրական և վարչա-տնտեսական գործառույթների նկարագրերով ներբեռնել - -
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի որոշումը "ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի աշխատակարգը հաստատելու մասին" ներբեռնել - -
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի որոշումը (որպես օրինակ) "2002 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագիրը հաստատելու մասին" ներբեռնել - -
Հավելված I ներբեռնել - -
Հավելված II ներբեռնել - -
Հավելված III ներբեռնել - -
Հավելված IV ներբեռնել - -
Հավելված V ներբեռնել - -
Հավելված YI ներբեռնել - -
Հավելված YII ներբեռնել - -
Հավելված YIII ներբեռնել - -
Հավելված IX ներբեռնել - -
Հավելված X ներբեռնել - -
Հավելված XI ներբեռնել - -
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի որոշումը "Հայաստանի Հանրապետությունում բիզնես (ձեռնարկատիրական) ռեգիստրի վարման կարգը հաստատելու մասին" ներբեռնել - -
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի որոշումը "Վիճակագրական գաղտնիքի պահպանման կարգը հաստատելու մասին" ներբեռնել - -
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի որոշումը "Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգը հաստատելու մասին" ներբեռնել - -
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի որոշումը "ՀՀ-ում վիճակագրության բնագավառում տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգչիª ՏԳՏԴ-ի պարտադիր կիրառման հանգամանքը հաստատելու մասին" ներբեռնել - -
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի որոշումը "Վիճակագրական տեղեկատվության հրապարակման ձևերի մասին կարգը հաստատելու մասին" Ռեգիոնալ վիճակագրության ոլորտ ներբեռնել - -
ՀՀ կառավարության որոշումը "ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության մարզային գործակալություն պետական հիմնարկներ ստեղծելու մասին" ներբեռնել - -
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի որոշումը (որպես օրինակ) "ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության Տավուշի մարզային գործակալություն պետական հիմնարկի կանոնադրությունը հաստատելու մասին" Ստուգումներ և պատասխանատվություն ներբեռնել - -
Քաղվածք "Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ" ՀՀ օրենսգրքից (հոդված 1692 և 2445) ներբեռնել - -
Քաղվածք ՀՀ քրեական օրենսգրքից (հոդված 1521) ներբեռնել - -
ՀՀ օրենքը "ՀՀ-ում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին" ներբեռնել - -
ՀՀ ԱՎԾ նախագահի հրամանը "Պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի կողմից ստուգումների իրականացման կարգը հաստատելու մասին" Միջազգային համագործակցություն ներբեռնել - -
ՀՀ Ազգային ժողովի որոշումը "Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական համամայնքների ու դրանց անդամ պետությունների միջև գործընկերության և համագործակցության մասին" համաձայնագրի մասին ներբեռնել - -
ՀՀ վարչապետի որոշումը "ՀՀ վիճակագրության, պետական ռեգիստրի և վերլուծության վարչության և Ղրղզստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական կոմիտեի միջև համագործակցության մասին" միջգերատեսչական համաձայնագիրը վավերացնելու մասին" ներբեռնել - -
ՀՀ վարչապետի որոշումը "ՀՀ վիճակագրության, պետական ռեգիստրի և վերլուծության նախարարության և Եվրոպական համայնքի վիճակագրական գրասենյակի միջև արտաքին առևտրին վերաբերող վիճակագրական տվյալների փոխանակման մասին" ներբեռնել - -
ՀՀ վարչապետի որոշումը "ՀՀ վիճակագրության, պետական ռեգիստրի և վերլուծության նախարարության և Ռուսաստանի Դաշնության վիճակագրության պետական կոմիտեի միջև համագործակցության մասին" միջգերատեսչական համաձայնագիրը վավերացնելու մասին" ներբեռնել - -
ՀՀ վարչապետի որոշումը "ՀՀ վիճակագրության, պետական ռեգիստրի և վերլուծության նախարարության և Տաջիկստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական վիճակագրական գործակալության միջև համագործակցության մասին" միջգերատեսչական համաձայնագիրը վավերացնելու մ ներբեռնել - -
ՀՀ վարչապետի որոշումը "ՀՀ վիճակագրության, պետական ռեգիստրի և վերլուծության նախարարության և Բուլղարիայի ազգային վիճակագրական ինստիտուտի միջև համագործակցության մասին" միջգերատեսչական համաձայնագիրը վավերացնելու մասին" ներբեռնել - -
ՀՀ կառավարության որոշումը "ՀՀ Ազգաին վիճակագրական ծառայության և Բելառուսի վիճակագրության և վերլուծության նախարարության միջև համագործակցության մասին՚ միջգերատեսչական համաձայնագիրը հաստատելու մասին" ներբեռնել - -
ՀՀ վարչապետի որոշումը "Արժույթի միջազգային հիմնադրամի տվյալների տարածման ընդհանուր ստանդարտին Հայաստանի Հանրապետության անդամագրվելու նախապատրաստական միջոցառումների մասին" ներբեռնել - -
ՀՀ վիճնախարարի հրամանը "Միջազգային համագործակցության շրջանակում նախարարության կողմից ծրագրերի (վարկային, շնորհային) վարման կարգը հաստատելու մասին" Մարդահամար ներբեռնել - -
ՀՀ օրենքը "Մարդահամարի մասին" ներբեռնել - -
ՀՀ նախագահի հրամանագիրը "Միացյալ թագավորության – Հայաստան 2001 թվականի ազգային մարդահամարի դրամաշնորհ" համաձայնագիրը վավերացնելու մասին" ներբեռնել - -
ՀՀ նախագահի հրամանագիրը "Հայաստանի Հանրապետության և միջազգային զարգացման ընկերակցության միջև "Հայաստանի բնակչության մարդահամարի անցկացման համար շվեյցարական դրամաշնորհի հատկացման մասին" TF 029889 դրամաշնորհի նամակ-համաձայնագիրը վավերացնելու մասին" ներբեռնել - -
ՀՀ նախագահի հրամանագիրը "Հայաստանի Հանրապետության և միջազգային զարգացման ընկերակցության միջև "Հայաստանի բնակչության մարդահամարի անցկացման համար շվեյցարական դրամաշնորհի հատկացման մասին" TF 029889 դրամաշնորհի նամակ-համաձայնագրում փոփոխություններ կատար ներբեռնել - -
ՀՀ նախագահի հրամանագիրը "Հայաստանի Հանրապետության և միջազգային զարգացման ընկերակցության միջև Հայաստանի բնակչության մարդահամարի օժանդակության հոլանդական TF 050251 դրամաշնորհի համաձայնագիրը վավերացնելու մասին" ներբեռնել - -
ՀՀ նախագահի հրամանագիրը "Հայաստանի Հանրապետության և միջազգային զարգացման ընկերակցության միջև"Հայաստանի բնակչության մարդահամարի անցկացման համար շվեյցարական դրամաշնորհի հատկացման մասին TF 029889 դրամաշնորհի նամակ-համաձայնա ՀՀ կառավարության որոշումը" ներբեռնել - -
ՀՀ կառավարության որոշումը "Հայաստանի Հանրապետությունում 2001 թվականի մարդահամարի նախապատրաստման և անցկացման Երևանի քաղաքային և մարզային հանձնաժողովների կազմերը հաստատելու մասին" ներբեռնել - -
ՀՀ կառավարության որոշումը "Հայաստանի Հանրապետությունում 2001 թվականին անցկացվելիք մարդահամարի ծրագիրը (հարցաշարը) հաստատելու մասին" ներբեռնել - -
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 25.07.00թ. թիվ 04 որոշումը "ՀՀ 2001թ. մարդահամարի կազմակերպչական և մեթոդաբանական հիմնական դրույթները հաստատելու մասին" ներբեռնել - -
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 25.07.00թ. թիվ 05 որոշումը "ՀՀ վիճակագրության մարզային (տարածքային) վարչություններին (բաժանմունքներին)ª տների (շինությունների) ցուցակները և գյուղական բնակավայրերի ցուցակները կազմելու կարգի մասին ցուցումները հաստատելու մաս ներբեռնել - -
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 25.07.00թ. թիվ 06 որոշումը "Քաղաքներում և խոշոր գյուղերում տների (շինությունների) ցուցակները կազմելու հրահանգը հաստատելու մասին" ներբեռնել - -
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 25.07.00թ. թիվ 07 որոշումը "Գյուղական բնակավայրերի և դրանց տարածքում գտնվող այլ բնակատեղերի ցուցակները կազմելու հրահանգը հաստատելու մասին" ներբեռնել - -
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 15.08.00թ. թիվ 11 որոշումը "Ցուցումներ ՀՀ վիճակագրության մարզային վարչություններին և դրանց տարածքային ստորաբաժանումներին ՀՀ 2000 թվականի փորձնական մարդահամարն անցկացնելու կազմակերպական պլանները կազմելու կարգ՚-ը և այդ ներբեռնել - -
Ձև 1Կ, Ձև 2Կ, Ձև 3Կ, Ձև 4Կ, Ձև 5Կ, Ձև 6Կ, Ձև 7Կ ներբեռնել - -
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 15.08.00թ. թիվ 12 որոշումը "ՀՀ 2000թ. փորձնական մարդահամարի Ձև Ա, Ձև Ժ, Ձև Խ հարցաթերթերը հաստատելու մասին" ներբեռնել - -
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 15.08.00թ. թիվ 13 որոշումը "ՀՀ 2000թ. փորձնական մարդահամարի քաղաքներում հաշվարարի" Ձև 11-քաղաքային, գյուղական վայրերում հաշվարարի" Ձև 11-գյուղական, քաղաքներում հրահանգիչ-հսկիչի" Ձև 12-քաղաքային, գյուղական վայրերում հրա ներբեռնել - -
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 15.08.00թ. թիվ 14 որոշումը "ՀՀ 2000թ. փորձնական մարդահամարի ժամանակ հաշվառման վերահսկումն ապահովող "Հսկիչ թերթ", "Տեղեկանք ՀՀ 2000թ, փորձնական մարդահամարն անցկացնելու մասին", "Վերահսկիչ փաստաթուղթ" ձևերը հաստատելու մաս ներբեռնել - -
Ձև 6 "(Վերահսկիչ փաստաթուղթ)", "(Հսկիչ թերթ)" ներբեռնել - -
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 28.02.01թ. թիվ 30 որոշումը "Քաղաքներում և խոշոր գյուղերում տների (շինությունների) ցուցակները կազմելու կարգի մասին Հրահանգը հաստատելու մասին" ներբեռնել - -
Ձև 1-քաղաքային ներբեռնել - -
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 28.02.01թ. թիվ 31 որոշումը "Գյուղական բնակավայրերի և դրանց տարածքում գտնվող այլ բնակատեղերի ցուցակները կազմելու կարգի մասին Հրահանգը հաստատելու մասին" ներբեռնել - -
Ձև 2-գյուղական ներբեռնել - -
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 28.02.01թ. թիվ 32 որոշումը "ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության մարզային վարչություններին և դրանց տարածքային բաժիններինª տների (շինությունների), ցուցակները և գյուղական բնակավայրերի ցուցակները կազմելու կարգի մասին Ցուցումն ներբեռնել - -
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 20.03.01թ. թիվ 33 որոշումը "ՀՀ 2001 թվականի մարդահամարի "Ցուցումներ ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության մարզային վարչություններին և դրանց տարածքային բաժիններին" քաղաքների համար կազմված տների (շինությունների) ցուցակների ներբեռնել - -
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 04.04.01թ. թիվ 34 որոշումը "ՀՀ 2001 թվականի մարդահամարի կազմակերպչական և մեթոդաբանական հիմնական դրույթները հաստատելու մասին" ներբեռնել - -
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 30.04.01թ. թիվ 37 որոշումը "ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության մարզային վարչություններին և դրանց տարածքային ստորաբաժանումներին ՀՀ 2001 թվականի մարդահամարն անցկացնելու կազմակերպական պլանները կազմելու կարգը հաստատելու մ ներբեռնել - -
Ձև 1Կ, Ձև 2Կ, Ձև 3Կ, Ձև 4Կ, Ձև 5Կ, Ձև 6Կ, Ձև 7Կ ներբեռնել - -
Ձև 8Կ, Ձև 9Կ ներբեռնել - -
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 30.04.01թ. թիվ 38 որոշումը "ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության մարզային վարչության և դրանց տարածքային բաժինների պետերի մարդահամարի գծով տեղակալ-խորհրդականի պարտավորությունները հաստատելու մասին" ներբեռնել - -
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 11.07.01թ. թիվ 54 որոշմամբ, ՀՀ ներքին գործերի նախարարի 10.08.01 թիվ 282 հրամանով, ՀՀ ազգային անվտանգության նախարարի 19.07.01 թիվ 32 հրամանով և ՀՀ պաշտպանության նախարարի 27.07.01 թիվ 563 հրամանով հաստատված "ՀՀ 2001թ. մա ներբեռնել - -
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 11.07.01. թիվ 55 որոշմամբ և ՀՀ ԱԳՆ 16.07.01 թիվ 626 հրամանով հաստատված "ՀՀ 2001թ. մարդահամարի ժամանակ օտարերկրյա պետություններում (միջազգային կազմակերպություններում)ª ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչություններում և հյուպատոս ներբեռնել - -
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 26.07.01. թիվ 59 որոշումը "ՀՀ 2001թ. մարդահամարի հարցաթերթը և ՀՀ 2001թ. մարդահամարի հարցաթերթը լրացնելու (մարդահամարն անցկացնելու) կարգի մասին Հրահանգը հաստատելու մասին"հարցաթերթը և ՀՀ 2001թ. մարդահամարի հարցաթերթը լրացնե ներբեռնել - -
Մարդահամարի հարցաթերթ ներբեռնել - -
Հրահանգ ներբեռնել - -
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի որոշումը "ՀՀ 2001թ. մարդահամարի հարցաթերթը լրացնելու (մարդահամարն անցկացնելու) կարգի մասին" Ձև 4 ներբեռնել - -
Ձև 4-ի շարունակություն ներբեռնել - -
Ձև 5 ներբեռնել - -
Ձև 6 ներբեռնել - -
Ձև 6-ի շարունակություն ներբեռնել - -
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 16.08.01թ. թիվ 61 որոշումը "Հրահանգիչ-հսկիչի (ձև 14), Մարդահամարի տեղամասի վարիչի (ձև 15) հաշվետվությունները և Ուղեկցող թերթը (ձև 10) հաստատելու մասին" ներբեռնել - -
Ձև 14, Ձև 15 ներբեռնել - -
Ուղեկցող թերթ - - -
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 16.08.01թ. թիվ 62 որոշումը "Քաղաքային հաշվային տեղամասի (ձև 6-քաղաքային), Գյուղական վայրի հաշվային տեղամասի (ձև 6-գյուղական), Հրահանգչական տեղամասի (ձև 7), Մարդահամարի տեղամասի (ձև 8, ձև 8-ի հավելված), Մարզի (տարածքի) ներբեռնել - -
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 16.08.01թ. թիվ 63 որոշումը "Քաղաքներում հաշվարարի (ձև 11-քաղաքային), Գյուղական վայրում հաշվարարի (ձև 11-գյուղական), Գյուղական վայրում հրահանգիչ - հսկիչի (ձև 12 - գյուղական), Քաղաքներում հրահանգիչ - հսկիչի (ձև 12-քաղաքաքայ ներբեռնել - -
Քաղաքներում հաշվարարի հուշատետր - Ձև 11-քաղաքային ներբեռնել - -
Գյուղական վայրերում հրահանգիչ-հսկիչի հուշատետր - Ձև 12- գյուղական ներբեռնել - -
Քաղաքներում հրահանգիչ-հսկիչի հուշատետր - Ձև 12- քաղաքային ներբեռնել - -
Մարդահամարի տեղամասի վարիչի և նրա օգնականի հուշատետր -Ձև - 13 ներբեռնել - -
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 24.08.01թ. թիվ 65 որոշումը "ՀՀ 2001թ. մարդահամարի հաշվառումն օդանավակայաններում և սահմանային անցման կետերում անցկացնելու մասին Ցուցումները" ներբեռնել - -
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 24.08.01թ. թիվ 66 որոշումը "ՀՀ 2001թ. մարդահամարի նյութերի (հաշվառման փաստաթղթերի) ընդունման-հանձման կարգի մասին Ցուցումները" ներբեռնել - -