close
email
password


Official e-mail
39123345@e-citizen.am
(only for notifications sent in www.e-citizen.am system)


Twinning-Phase II


EU - Armenia Twinning Project on Statistics II

NSS RA


Agriculture Census 2014


Download Adobe Reader 9

Download 7-Zip


Home / Library

Library

type
themeauthor
title
year

2017

author title year
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N92՝(1272)- 28 դեկտեմբերի 2016 2017 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N94(1274)- 28 դեկտեմբերի 2016 2017 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր N26՝(569)- 21 դեկտեմբերի 2016 2017 -
Беларусь Статистический ежегодник респ.Беларусь 2016 2017 -