close
email
password


Official e-mail
39123345@e-citizen.am
(only for notifications sent in www.e-citizen.am system)


Twinning-Phase II


EU - Armenia Twinning Project on Statistics II

NSS RA


Agriculture Census 2014


Download Adobe Reader 9

Download 7-Zip


Home / Publications / By Theme

Publicatiоns

Price and price indexes in RA 2006-2010 (in Аrmenian)

Content

  հայ eng рус
download - -
ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ download - -
ՆԱԽԱԲԱՆ download - -
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ download - -
1.ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐՆ ԸՍՏ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ download - -
2. ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ download - -
3. ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՂՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ download - -
4. ԲԵՌՆԱՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ download - -
5. ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ download - -
6. ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ download - -
7. ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՐԻ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ download - -
8. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԵՄԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՀԱՄԱԴՐՈՒՄՆԵՐ download - -
9. ԳՆԵՐԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ download - -
10. ԳՐԱՖԻԿԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐՆԵՐ download - -