Home / Publications / By Theme

Publicatiоns

NUMBER OF DE JURE POPULATION OF THE REPUBLIC OF ARMENIA as of July 1, 2005. (in Armenian)

Content

  հայ eng рус
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇՏԱԿԱՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 1-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ download - -