Home / Publications / By Theme

Publicatiоns

NUMBER OF DE JURE POPULATION OF THE REPUBLIC OF ARMENIA as of April 1, 2005. (in Armenian)

Content

  հայ eng рус
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇՏԱԿԱՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 1-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ download - -