close
email
password


Official e-mail
39123345@e-citizen.am
(only for notifications sent in www.e-citizen.am system)


Twinning-Phase II


EU - Armenia Twinning Project on Statistics II

NSS RA


Agriculture Census 2014


Download Adobe Reader 9

Download 7-Zip


Home / Publications / By Theme

Publicatiоns

LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF ARMENIA, 1997-2003 (in Armenian)

Content

  հայ eng рус
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ download - -
1. ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆԸ download - -
1.1. 1997-2001 download - -
1.2.2002-2003 download - -
2.ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ download - -
2.1.1997-2001 download - -
2.2.2002-2003 download - -
3. ԳՈՐԾԱԶՐԿՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՂԱՎՈՐՈՒՄԸ download - -
3.1.1997-2001 download - -
3.2.2002-2003 download - -
4. ՎԱՐՁՈՒ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՇԱՐԺԸ download - -
4.1.1997-2001 download - -
4.2.2002-2003 download - -
5. ԱՇԽԱՏՈՒԺԻ ՎՐԱ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐԸ, ՎԱՐՁՈՒ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ download - -
5.1.1997-2001 download - -
5.2.2002-2003 download - -
6.ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ download - -
6.1. 1997-2001 download - -
6.2 2002-2003 download - -
ՀԱՎԵԼՎԱԾ (ԳԾԱՊԱՏԿԵՐՆԵՐ, ՔԱՐՏԵԶՆԵՐ) download - -