close
email
password


Official e-mail
39123345@e-citizen.am
(only for notifications sent in www.e-citizen.am system)


Twinning-Phase II


EU - Armenia Twinning Project on Statistics II

NSS RA


Agriculture Census 2014


Download Adobe Reader 9

Download 7-Zip


Home / Publications / By Theme

Publicatiоns

CONSUMER PRICE INDEXES (PRICES) IN THE REPUBLIC OF ARMENIA, JANUARY-DECEMBER (in Armenian)

Content

  հայ eng рус
Համառոտ մեկնաբանություն ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության համակարգում սպառողական գների դիտարկման և ինդեքսների հաշվարկման մեթոդաբանության վերաբերյալ download - -
Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում download - -
Սպառողական գների ինդեքսն ըստ բնակավայրի download - -
Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում (նախորդ տարվա համեմատ) download - -
Քաղաք Երևանի սպառողական գների ինդեքսը download - -
Քաղաք Գյումրիի սպառողական գների ինդեքսը download - -
Քաղաք Վանաձորի սպառողական գների ինդեքսը download - -
Քաղաք Վաղարշապատի սպառողական գների ինդեքսը download - -
Քաղաք Թալինի սպառողական գների ինդեքսը download - -
Քաղաք Դիլիջանի սպառողական գների ինդեքսը download - -
Քաղաք Հրազդանի (Չարենցավանի) սպառողական գների ինդեքսը download - -
Քաղաք Եղեգնաձորի սպառողական գների ինդեքսը download - -
Քաղաք Մարտունու սպառողական գների ինդեքսը download - -
Քաղաք Կապանի սպառողական գների ինդեքսը download - -
Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում ըստ ապրանքատեսակների (ծառայությունների) download - -
Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում ըստ ապրանքատեսակների (ծառայությունների) (նախորդ տարվա համեմատ) download - -
Սպառողական ապրանքների գները և ծառայությունների սակագներն ըստ դիտարկվող բնակավայրերի download - -