close
email
password


Official e-mail
39123345@e-citizen.am
(only for notifications sent in www.e-citizen.am system)


Twinning-Phase II


EU - Armenia Twinning Project on Statistics II

NSS RA


Agriculture Census 2014


Download Adobe Reader 9

Download 7-Zip


Home / Publications / By Theme

Publicatiоns

REPORT ON LABOUR FORCE IN THE URBAN SETTLEMENTS OF RA, LABOUR FORCE SAMPLE SURVEY

Content

  հայ eng рус
Ներածություն download - -
Հետազոտության նպատակը download - -
Ընտրանքի մեթոդաբանությունը download - -
ՀՀ բնակչության տնտեսական ակտիվությունը ըստ պաշտոնական վիճակագրության download - -
Աշխատուժի ընտրանքային հետազոտություն download - -
Տնտեսական ակտիվության կարգավիճակը download - -
Զբաղվածներ download - -
Գործազուրկներ download - -
Եզրակացություն download - -
Հետազոտությունում կիրառված հիմնական սահմանումները և հասկացությունները download - -
Հետազոտությունում կիրառված դասակարգիչները download - -
Աղյուսակներ download - -