close
email
password


Official e-mail
39123345@e-citizen.am
(only for notifications sent in www.e-citizen.am system)


Twinning-Phase II


EU - Armenia Twinning Project on Statistics II

NSS RA


Agriculture Census 2014


Download Adobe Reader 9

Download 7-Zip


Home / Publications / By Theme

Publicatiоns

REPORT ON SAMPLE SURVEY OF ORGANIZATIONS ENGAGED IN FOREIGN TRADE

Content

  հայ eng рус
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ download - -
ԸՆՏՐԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ download - -
ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԳՐՈՒՄԸ download - -
ՀԵՏԱԶՈՏՎՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ download - -
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՄՓՈՓ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ download - -
Ապրանքների արտահանում download - -
Ապրանքների ներմուծում download - -
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՈՒՄԸ ԵՎ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՄԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ download - -
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ download - -
ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ download - -