close
email
password


Official e-mail
39123345@e-citizen.am
(only for notifications sent in www.e-citizen.am system)


Twinning-Phase II


EU - Armenia Twinning Project on Statistics II

NSS RA


Agriculture Census 2014


Download Adobe Reader 9

Download 7-Zip


Home / Publications / By Theme

Publicatiоns

FOREIGN TRADE OF THE REPUBLIC OF ARMENIA FOR 2000 (According to the Commodity Nomenclature of External Economic Activity at 4-digit level)

Content

  հայ eng рус
1.ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ download - -
2.ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐՆ ԸՍՏ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ԵՆԹԱԽՄԲԵՐԻ 2000 թվականին download download -
3.ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐՆ ԸՍՏ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ԵՆԹԱԽՄԲԵՐԻ 2000 թվականին(բեռնամեքսային հայտարարագրերի տվյալներով) download download -
4.ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐՆ ԸՍՏ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ԵՆԹԱԽՄԲԵՐԻ 2000 թվականին (քաղաքացիների կողմից կազմակերպված առևտրի տվյալների) download download -