close
email
password


Official e-mail
39123345@e-citizen.am
(only for notifications sent in www.e-citizen.am system)


Twinning-Phase II


EU - Armenia Twinning Project on Statistics II

NSS RA


Agriculture Census 2014


Download Adobe Reader 9

Download 7-Zip


Home / Publications / By Theme

Publicatiоns

R E P O R T ON ONE-OFF SURVEY OF USED PRODUCTS (GOODS, WORK AND SERVICES) AND INVENTORIES OF ORGANIZATIONS

Content

  հայ eng рус
ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ download - -
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ download - -
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ download - -
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ download - -
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ download - -
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ download - -
ՀԱՎԵԼՎԱԾ I download - -
ՀԱՎԵԼՎԱԾ II download - -
R E P O R T ON ONE-OFF SURVEY OF USED PRODUCTS download download -