close
email
password


Official e-mail
39123345@e-citizen.am
(only for notifications sent in www.e-citizen.am system)


Twinning-Phase II


EU - Armenia Twinning Project on Statistics II

NSS RA


Agriculture Census 2014


Download Adobe Reader 9

Download 7-Zip


Home / Publications / By Theme

Publicatiоns

R E P O R T ON LABOUR MIGRATION IN ARMENIA THE RESULTS OF A PILOT SAMPLE SURVEY

Content

  հայ eng рус
REPORT download download -
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ download - -
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ download - -
ԸՆՏՐԱՆՔԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ download - -
ԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ download - -
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ download - -
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ download - -
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ download - -
ՀԱՎԵԼՎԱԾ download - -