close
email
password


Official e-mail
39123345@e-citizen.am
(only for notifications sent in www.e-citizen.am system)


Twinning-Phase II


EU - Armenia Twinning Project on Statistics II

NSS RA


Agriculture Census 2014


Download Adobe Reader 9

Download 7-Zip


Home / Publications / By Theme

Publicatiоns

LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF ARMENIA 2003-2006 (in Armenian)

Content

  հայ eng рус
ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ download - -
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ download - -
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ download - -
ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆԸ download - -
ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ download - -
ԳՈՐԾԱԶՐԿՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՂԱՎՈՐՈՒՄԸ download - -
ՎԱՐՁՈՒ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՇԱՐԺԸ download - -
ԱՇԽԱՏՈՒԺԻ ՎՐԱ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԾԱԽՍԵՐԸ, ՎԱՐՁՈՒ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ download - -
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ download - -
ԿԱԴՐԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ download - -