close
email
password


Official e-mail
39123345@e-citizen.am
(only for notifications sent in www.e-citizen.am system)


Twinning-Phase II


EU - Armenia Twinning Project on Statistics II

NSS RA


Agriculture Census 2014


Download Adobe Reader 9

Download 7-Zip


Home / Publications / By Theme

Publicatiоns

LABOUR FORCE OF THE REPUBLIC OF ARMENIA, 2001-2006 (in Armenian)

Content

  հայ eng рус
ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ download - -
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ download - -
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ download - -
ԸՆՏՐԱՆՔԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ download - -
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ download - -
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐԸ download - -
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ download - -
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ download - -
ՏՆՏԵՍԱՊԵՍ ԱԿՏԻՎ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ download - -
ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ download - -
ԱՇԽԱՏԱԺԱՄԵՐ download - -
ԳՈՐԾԱԶՐԿՈՒԹՅՈՒՆ download - -
ՏՆՏԵՍԱՊԵՍ ՈՉ ԱԿՏԻՎ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ download - -
ՀԱՎԵԼՎԱԾ download - -