close
email
password


Official e-mail
39123345@e-citizen.am
(only for notifications sent in www.e-citizen.am system)


Twinning-Phase II


EU - Armenia Twinning Project on Statistics II

NSS RA


Agriculture Census 2014


Download Adobe Reader 9

Download 7-Zip


Home / Publications / By Theme

Publicatiоns

MARZES OF THE REPUBLIC OF ARMENIA IN FIGURES, 1999 (in Armenian)

Content

  հայ eng рус
Առաջաբան download - -
Հայաստանի Հանրապետություն download - -
Աշխարհագրական բնութագիրը download - -
Աշխարհագրական բնութագիրը download - -
ՀՀ համախառն ներքին արդյունքը download - -
Արդյունաբերություն download - -
Գյուղատնտեսություն download - -
Շինարարություն download - -
Տրանսպորտ download - -
Ֆինանսական ցուցանիշներ download - -
Բանկային համակարգի ցուցանիշներ download - -
Սպառողական գներ download - -
Սպառողական շուկա download - -
Աշխատանքի շուկա download - -
Աղքատություն download - -
Սոցիալական ոլորտ download - -
Ձեռնարկությունների պետական ռեգիստրում գրանցված տնտեսավարող սուբյեկտները 1994-1998թթ. download - -
Հայաստանի Հանրապետության մարզերի բնութագրերը download - -
Հայ Առաքելական եկեղեցին Հայաստանի Հանրապետության տարածքում download - -