close
email
password


Official e-mail
39123345@e-citizen.am
(only for notifications sent in www.e-citizen.am system)


Twinning-Phase II


EU - Armenia Twinning Project on Statistics II

NSS RA


Agriculture Census 2014


Download Adobe Reader 9

Download 7-Zip


Home / Publications / By Theme

Publicatiоns

LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF ARMENIA 2003-2007 (in Armenian)

Content

  հայ eng рус
ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ download - -
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ download - -
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ download - -
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈւԹՅՈՒՆՆԵՐ download - -
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆ download - -
ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ download - -
ԳՈՐԾԱԶՐԿՈՒԹՅՈՒՆ download - -
ԱՇԽԱՏՈւԺԻ ՇԱՐԺ download - -
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՇԽԱՏՈՒԺԻ ՎՐԱ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԾԱԽՍԵՐ download - -
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ download - -
ԿԱԴՐԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ download - -
ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՍԱՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ (ԱՇԽԱՏՈՒԺԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ) 2007թ. ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ download - -
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆ download - -
ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ download - -
ԳՈՐԾԱԶՐԿՈՒԹՅՈՒՆ download - -
ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ download - -