close
email
password


Official e-mail
39123345@e-citizen.am
(only for notifications sent in www.e-citizen.am system)


Twinning-Phase II


EU - Armenia Twinning Project on Statistics II

NSS RA


Agriculture Census 2014


Download Adobe Reader 9

Download 7-Zip


Home / Publications / By Theme

Publicatiоns

INDUSTRY, 1998 (in Armenian)

Content

  հայ eng рус
Ներածություն download - -
Արդյունաբերության զարգացման ընդհանուր տնտեսական ցուցանիշները download - -
Արդյունաբերության տեխնիկա - տնտեսական ցուցանիշները download - -
Արդյունաբերության նյութատեխնիկական բազան download - -
Շինարարություն download - -
Աշխատանքն արդյունաբերության մեջ download - -
Արդյունաբերության արտադրանքի կարևորագույն տեսակների արտադրությունը download - -
Հանրապետության մարզերի, տարածաշրջանների և առանձին քաղաքների արդյունաբերության հիմնական ցուցանիշները download - -
Ժողովածուի մեջ բերված մի շարք կարևոր շուցանիշների մեթոդաբանական պարզաբանումներ download - -