close
email
password


Official e-mail
39123345@e-citizen.am
(only for notifications sent in www.e-citizen.am system)


Twinning-Phase II


EU - Armenia Twinning Project on Statistics II

NSS RA


Agriculture Census 2014


Download Adobe Reader 9

Download 7-Zip


Home / Publications / By Theme

Publicatiоns

CONSUMER PRICE INDEXES (PRICES) IN REPUBLIC OF ARMENIA, JANUARY - NOVEMBER 2005 (in Armenian)

Content

  հայ eng рус
Համառոտ մեկնաբանություն ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության համակարգում սպառողական գների դիտարկման և ինդեքսների հաշվարկման մեթոդաբանության վերաբերյալ download - -
1 ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1 Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում download - -
2 ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2 Սպառողական գների ինդեքսն ըստ քաղաքների (2002թ-ի համեմատ) download - -
3 ԱՂՅՈՒՍԱԿ 3 Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում,(նախորդ տարվա դեկտեմբերի համեմատ) download - -
4 ԱՂՅՈՒՍԱԿ 4 Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում,նախորդ տարվա համեմատ download - -
5 ԱՂՅՈՒՍԱԿ 5 Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում ըստ ապրանքատեսակների (ծառայությունների) 2002թ-ի համեմատ download - -
6. ԱՂՅՈՒՍԱԿ 6 Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում ըստ ապրանքատեսակների ծառայությունների ( նախոր download - -
7 ԱՂՅՈՒՍԱԿ 7 Սպառողական գների ինդեքսը Արարատի մարզում (ք. Արտաշատ) download - -
8 ԱՂՅՈՒՍԱԿ 8 Սպառողական ապրանքների գները և ծառայությունների սակագներն ըստ դիտարկվող քաղաքների download - -