close
email
password


Official e-mail
39123345@e-citizen.am
(only for notifications sent in www.e-citizen.am system)


Twinning-Phase II


EU - Armenia Twinning Project on Statistics II

NSS RA


Agriculture Census 2014


Download Adobe Reader 9

Download 7-Zip


Home / Publications / By Theme

Publicatiоns

THE DEMOGRAPHIC HANDBOOK OF ARMENIA, 2005 (in Armenian)

Content

  հայ eng рус
Տիտղոսաթերթ download - -
Բովանդակություն download - -
Մաս 1: Ամփոփում download - -
Մաս 2: Բնակչություն download - -
Մաս 3: Ծնունդներ download - -
Մաս 4 : Մեռելածնություն և մանկական մահացություն download - -
ՄԱՍ 5 : Մահացություն download - -
ՄԱՍ 6: Ամուսնություններ ու ամուսնալուծություններ download - -
ՄԱՍ 7: Միգրացիա download - -