close
email
password


Official e-mail
39123345@e-citizen.am
(only for notifications sent in www.e-citizen.am system)


Twinning-Phase II


EU - Armenia Twinning Project on Statistics II

NSS RA


Agriculture Census 2014


Download Adobe Reader 9

Download 7-Zip


Home / Library

Library

type
themeauthor
title
year

2017

author title year
ՀՀ ԱՎԾ Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն բնեղեն արտահայտությամբ 2016թ. հունվարին 2017 -
ՀՀ ԱՎԾ Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2016թ. հունվարին 2017 -
ՀՀ ԱՎԾ Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն բնեղեն արտահայտությամբ 2016թ. հունվար-փետրվարին 2017 -
ՀՀ ԱՎԾ Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2016թ. հունվար-փետրվարին 2017 -
United Nations Climate Change-Related Statistics 2017 -
IEA Energy Prices and Taxes.Quarterly Statistics Fourth Quarter -2015 2017 -
United Nations Patterns of Structural Change and Manufacturing Development 2017 -
ՀՀ ԱՎԾ Հաշվետվություն.ՀՀ 2013-2015թթ.պետական վիճակագրական աշխատանքների եռամյա ծրագրի կատարման մասին 2017 -
ՀՀ ԱՎԾ ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2016թ. հունվար-մարտին 2017 -
ՀՀ ԱՎԾ ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2016թ. հունվար-ապրիլին 2017 -
ՀՀ ԱՎԾ Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն բնեղեն արտահայտությամբ 2016թ. հունվար-ապրիլին 2017 -
ՀՀ ԱՎԾ Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2016թ. հունվար-ապրիլին 2017 -
ՀՀ ԱՎԾ Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն բնեղեն արտահայտությամբ 2016թ. հունվար-մայիսին 2017 -
ՀՀ ԱՎԾ Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2016թ. հունվար-մայիսին 2017 -
ՀՀ ԱՎԾ Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն բնեղեն արտահայտությամբ 2016թ. հունվար-հուլիսին 2017 -
ՀՀ ԱՎԾ Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2016թ. հունվար-հուլիսին 2017 -
ՀՀ ԱՎԾ Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն բնեղեն արտահայտությամբ 2016թ. հունվար-օգոստոսին 2017 -
ՀՀ ԱՎԾ Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2016թ. հունվար-օգոստոսին 2017 -
ՀՀ ԱՎԾ Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն բնեղեն արտահայտությամբ 2016թ. հունվար-հոկտեմբերին 2017 -
ՀՀ ԱՎԾ Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2016թ. հունվար-հոկտեմբերին 2017 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N92՝(1272)- 28 դեկտեմբերի 2016 2017 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N94(1274)- 28 դեկտեմբերի 2016 2017 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր N26՝(569)- 21 դեկտեմբերի 2016 2017 -
Беларусь Статистический ежегодник респ.Беларусь 2016 2017 -


<<   Previous   1   [2]