Dissemination
Standards
Bulletin Board

 

 


ՀՀ ՎԿ մեթոդական հիմնապաշար

 Տվյալների Տարածման Հատուկ Ստանդարտ  (Համաձայն ԱՄՀ-ին տրամադրած տարբերակի)
 

Հայաստանի Հանրապետություն Ազգային հաշիվներ

Վերջին վերանայումը

05 մայիս 2021թ.

Վերջին վավերացումը

05 մայիս 2021թ.

Պատասխանատու(ներ)         
 
 

Նարինե Մուշեղյան

ՀՀ ՎԿ

Վիճակագրական տեղեկատվության տարածման բաժին

Բաժնի պետ

Հայաստանի Հանրապետություն, 0010, ք. Երևան, Հանրապետության պող., Կառավարական տուն 3

  Հեռախոս : 374 11 523 356
  Ֆաքս : 374 11 521 921
  Էլ. փոստ : dissemination@armstat.am, info@armstat.am
 

Լուսյա Խաչատրյան

ՀՀ ՎԿ 

Մակրոտնտեսական ցուցանիշների և ազգային հաշիվների բաժին

Բաժնի պետ

Հայաստանի Հանրապետություն, 0010, ք. Երևան, Հանրապետության պող., Կառավարական տուն 3

  Հեռախոս : 374 11 523 996
  Ֆաքս : 374 11 521 921
  Էլ. փոստ : national_accounts@armstat.am, info@armstat.am

 

Թղթային տարբերակ
  () Նորությունների թողարկում
  () Շաբաթական հրապարակումներ
  () Ամսական հրապարակումներ
  () Եռամսյակային հրապարակումներ
  () Այլ
Էլեկտրոնային տարբերակ
  (x)

Էլեկտրոնային տեղեկագիր կամ տվյալների բազա ինտերնետում

Ինտերնետային հասցե.

Հրապարակումների էլեկտրոնային տարբերակները հասանելի են հայերեն (ամբողջական), ռուսերեն, անգլերեն, հետևյալ հասցեով.

http://www.armstat.am/am/?nid=82

 

  ()

Սկավառակ

  () CD
  (x)

Նորությունների թողարկում

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների ընթացիկ-օպերատիվ տվյալները” հասանելի է հայերեն, անվճար, տրամադրվում է ՀՀ ՎԿ կողմից (տեղեկությունների համար տե´ս վերը նշված հասցեները):

  () Շաբաթական հրապարակումներ
  (x)

Ամսական հրապարակումներ

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը” տեղեկատվական-ամսական զեկույց, հասանելի է հայերեն և ռուսերեն, անվճար, տրամադրվում է ՀՀ ՎԿ կողմից (տեղեկությունների համար տե´ս վերը նշված հասցեները):

  (x)

Եռամսյակային հրապարակումներ

Պարենային ապահովություն և աղքատություն” վիճակագրական տեղեկագիր, հասանելի է հայերեն և անգլերեն, անվճար, տրամադրվում է ՀՀ ՎԿ կողմից (տեղեկությունների համար տե´ս վերը նշված հասցեները):

  (x)

Այլ

“Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք”, հասանելի է հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն, անվճար:

 

Հայաստանի ազգային հաշիվները, 1990-1997թթ վիճակագրական ժողովածու, հասանելի է հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն, անվճար, տրամադրվում է ՀՀ ՎԿ կողմից (տեղեկությունների համար տես վերը նշված հասցեները):

Հայաստանի ազգային հաշիվները վիճակագրական ժողովածու, հասանելի է հայերեն և անգլերեն, անվճար, տրամադրվում է ՀՀ ՎԿ կողմից (տեղեկությունների համար տե´ս  վերը նշված հասցեները):

Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք”, հասանելի է հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն, անվճար, տրամադրվում է ՀՀ ՎԿ կողմից (տեղեկությունների համար տե´ս  վերը նշված հասցեները):

Հայաստանի մարզերը թվերով վիճակագրական ժողովածու, հասանելի է հայերեն, անվճար, տրամադրվում է ՀՀ ՎԿ կողմից (տեղեկությունների համար տե´ս  վերը նշված հասցեները):

Ազգային հաշիվները բոլորի համար ձեռնարկ, Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի հետ համատեղ, հասանելի է հայերեն, անվճար, տրամադրվում է ՀՀ ՎԿ կողմից (տեղեկությունների համար տե´ս  վերը նշված հասցեները):

“Հայաստանը թվերով” վիճակագրական ժողովածու, հասանելի է հայերեն և անգլերեն, անվճար, տրամադրվում է ՀՀ ՎԿ կողմից (տեղեկությունների համար տե´ս  վերը նշված հասցեները):