Dissemination
Standards
Bulletin Board


 


 


ՀՀ ՎԿ մեթոդական հիմնապաշար

Տվյալների Տարածման Հատուկ Ստանդարտ
(Համաձայն ԱՄՀ-ին տրամադրած տարբերակի)
 

Հայաստանի Հանրապետություն

Ամփոփ մեթոդաբանություն

Արտաքին պարտք

Վերջին վերանայումը

04 ապրիլ 2019թ

Վերջին վավերացումը

04 ապրիլ 2019թ

Պատասխանատու(ներ)         
 
 

Քրիստինե Պողոսյան

ՀՀ ՎԿ

Վճարային հաշվեկշռի և արտաքին առևտրի վիճակագրության բաժին

Բաժնի պետ

Հայաստանի Հանրապետություն, 0010, ք. Երևան, Հանրապետության պող., Կառավարական տուն 3

  Հեռախոս : 374 11 583 995
  Ֆաքս : 374 11 521 921
  Էլ. փոստ : kristina@armstat.am, info@armstat.am
 

 

I. Վերլուծական հիմք. հիմնադրույթներ, սահմանումներ և դասակարգումներ

2.1.1 Հասկացություններ և սահմանումներ

Վերլուծական հիմք: Արտաքին պարտքի (ԱՊ) վիճակագրության վարման հիմք են հանդիսանում "Վճարային հաշվեկշռի ձեռնարկի" հինգերորդ հրատարակության (ՎՀՁ-5) և "Արտաքին պարտքի վրճակագրություն. ձեռնարկ կազմողների և օգտագործողների համար”՚ (արտաքին պարտքի գծով ձեռնարկի) սահմանումները: Համախառն արտաքին պարտքի գծով պարտավորությունների պաշարները եռամսյակի վերջում ներկայացվում են ըստ տնտեսության   հատվածների` պետական կառավարման մարմիններ, դրամավարկային կարգավորման մարմիններ, բանկեր և այլ հատվածներ, ուղղակի ներդրումների տարր հանդիսացող միջֆիրմային շարժերը բերվում են առանձին բաժնով, առանց տնտեսության հատվածների բաժանման:  Համախառն արտաքին պարտքը տրոհվում են նաև ըստ մարման ժամկետների (կարճաժամկետ և երկարաժամկետ)` ելնելով սկզբնական մարման ժամկետներից և ըստ պարտքի գործիքների` պարտքի արժեթղթեր, առևտրային վարկեր, վարկեր, կանխիկ դրամական միջոցներ և ավանդներ, այլ պարտքային պարտավորություններ և միջֆիրմային վարկեր (ՎՀՁ-5-ի ցուցումներին համապատասխան):  Պարտքի գծով տվյալները համապատասխանում են միջազգային ներդրումային դիրքի (ՄՆԴ) վիճակագրության համապատասխան ցուցանիշների հետ:

Սահմանում: Համախառն արտաքին պարտքը ժամանակաշրջանի ցանկացած պահին փաստացի ընթացիկ և ոչնչով չպայմանավորված պարտավորությունների չվճարված գումարն է, որը պահանջում է հիմնական պարտքի և /կամ/ տոկոսների վճարումներ հետագայում ժամանակի որևէ պահին և իրենից ներկայացնում է ռեզիդենտների պարտավորությունները ոչ ռեզիդենտների նկատմամբ:

Համապատասխանությունը միջազգային սկզբունքներին: Արտաքին պարտքի տվյալները կազմվում են ՎՀՁ-5-ում և Արտաքին պարտքի ձեռնարկում բերված հասկացություններին, սահմանումներին և դասակարգումներին համապատասխան:

2.3.1 Դասակարգում/Հատվածավորում

Դասակարգում: Արտաքին պարտքի պարտավորությունների դասակարգման համար օգտագործվում է ստանդարտ բաղադրիչների համակարգը ՎՀՁ-5-ին համապատասխան:

 

II. Տվյալների ընդգրկունություն

2.2.1 Ընդգրկունություն

Տվյալների ընդգրկունություն

Արտաքին պարտքի ընդգրկունությունը: Ընդգրկված են ՎՀՁ-5-ի մեթոդաբանությամբ նախատեսված բոլոր գործառնությունները:

Աշխարհագրական ընդգրկունությունը: Հայաստանի Հանրապետության աշխարհագրական տարածքը համընկնում է նրա տնտեսական տարածքին:

Ընդգրկվածության բացառություններ

Ֆինանսական ածանցյալ գործիքներ չեն հավաքագրվում, քանի որ այդպիսի գործառնությունները բացակայում են:

Չհաշվառվող գործունեություն

Տնային տնտեսությունների պարտավորությունները չեն ներկայացվում:

 

III. Հաշվապահական հաշվառման կանոններ

2.4.1 Գնահատում

Փոխարկումը միասնական հաշվարկային միավորի: Այլ արտարժույթներով արտահայտված տվյալները փոխարկվում են մեկ միասնական արժույթի (ԱՄՆ դոլարի), օգտագործելով համապատասխան ժամանակաշրջանում գործարքի ավարտման պահին գոյություն ունեցող շուկայական փոխանակման կուրսը (գնման և վաճառքի միջին արժեքը):

Արժեքային գնահատումը: Արտաքին ֆինանսական ակտիվները և պարտավորությունները հաշվարկվում են շուկայական արժեքով:

2.4.2 Հաշվառման սկզբունք

Հաշվառման հիմքը: Պարտքի դիրքը հաշվարկվում է հաշվեգրման սկզբունքով: ՀՀ կենտրոնական բանկի ռեզերվային ակտիվների, պետական վարկերի, կազմակերպությունների վարկերի և ուղղակի ու պորտֆելային ներդրումների գծով եկամուտները գրանցվում են փաստացի վճարման պահին, իսկ առևտրային բանկերի ակտիվների ու պարտավորությունների տոկոսավճարները` հաշվեգրման սկզբունքով:

 

IV. Հիմնական տվյալների աղբյուրների բնութագրեր

3.1.1 Սկզբնական տվյալների հավաքագրման ծրագիր

Պարտքի արժեթղթեր: Ոչ ռեզիդենտների կողմից գնված պարտքի արժեթղթերի գծով տվյալների աղբյուր են հանդիսանում վարչական ռեգիստրներից ստացված տվյալները:

Առևտրային վարկեր: Առևտրային վարկերի գծով տվյալները ստացվում են կազմակերպությունների հետազոտությունների միջոցով: Ինչպես նաև կարճաժամկետ առևտրային վարկերի վերաբերյալ տվյալների գծով իրականացվում է գնահատում` օգտագործելով արտաքին տնտեսական գործունեությամբ զբաղվող կազմակերպությունների միանվագ հետազոտության տվյալները:

Վարկեր: Վարկերի գծով տվյալները ստացվում են կազմակերպությունների հետազոտությունների միջոցով, ՀՀ ֆինանսների նախարարությունից և ՀՀ կենտրոնական բանկից:

Կանխիկ դրամական միջոցներ և ավանդներ: Կանխիկ դրամական միջոցների և ավանդների վերաբերյալ տվյալները ստացվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի և ՀՀ ՎԿ-ի կողմից իրականացվող ընտրանքային հետազոտությունների միջոցով:

Այլ պարտքային պարտավորություններ: Այլ պարտքային պարտավորությունների վերաբերյալ տվյալները ստացվում են կազմակերպությունների հետազոտությունների միջոցով, ինչպես նաև ՀՀ կենտրոնական բանկից:

Միջֆիրմային վարկեր: Միջֆիրմային վարկերի վերաբերյալ տվյալները ստացվում են կազմակերպությունների հետազոտությունների միջոցով և ՀՀ կենտրոնական բանկից:

3.1.3 Սկզբնական տվյալների  ժամանակայնություն

Տվյալների հավաքագրումն և մշակումը համապատասխանում են արտաքին պարտքի վիճակագրության տարածմանը ներկայացվող ժամանակայնությանն ու պարբերականությանը:

 

V. Տվյալների հավաքագրման և մշակման գործընթացներ

3.3.1 Սկզբնական տվյալների վիճակագրական մեթոդներ

Պետական և բանկային հատվածների տվյալների ընդգրկունության, դասակարգչային, ժամանակային և արժեքային գնահատման վիճակագրական ճշգրտումներ չեն իրականացվում: Որոշ վիճակագրական ճշգրտումներ են իրականացվում կազմակերպությունների հետազոտությունների տվյալների գծով:

3.3.2 Վիճակագրական այլ գործընթացներ

Տվյալների սեզոնային ճշգրտումներ չի իրականացվում:

 

VI. Այլ

5.3.2. Փաստաթղթերի և ծառայությունների համացանկի (կատալոգ) առկայություն

Համաձայն վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրի, յուրաքանչյուր տարի ՎԿ-ն հրապարակում և տարածում է Վիճակագրական հրապարակումների համացանկ (կատալոգ): Համացանկը պարունակում է մանրամասն և հստակ գծագրված տեղեկատվություն ՎԿ թղթային տարբերակով հրապարումների վերաբերյալ: Համացանկը ներկայացնում է յուրաքանչյուր հրապարակման վերնագիրը` համառոտ բովանդակությամբ, պարբերականությունը և հրապարակման օրը:

Համացանկի նպատակն է ծանոթացնել սպառողներին ՎԿ կողմից հրապարակվող վիճակագրական արտադրանքին:

Համացանկի էլեկտրոնային տարբերակը տեղադրված է ՎԿ կայքում`

http://www.armstat.am/am/?nid=82&id=1412