Միջազգային մեթոդաբանություն

ՄԱԿ-Ի ՊԱՐԵՆԻ ԵՎ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԻՆՏԵԳՐՎԱԾ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄՆԵՐԻ
2010Թ. ԾՐԱԳԻՐ (ռուսերեն)