Ժամանակագրական շարքեր

Ամսական ցուցանիշների բացակայությունը նշանակում է, որ ցուցանիշների ամփոփումը կատարվում է եռամսյակային, կիսամյակային կամ տարեկան պարբերությամբ:

Ցուցանիշ

Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, դրամ / 2019

Ամսական ցուցանիշներում ներառված են նաև փոքր և գերփոքր կազմակերպությունների տվյալները*:

միջին ամսական (ընթացիկ տարվա վերջին ամսվա ցուցանիշը նախնական է և կճշգրտվի հաջորդ ամսում)

Ժամանակահատված բացարձակ արժեք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%) նախորդ ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
Հունվար 172833.0 104.5 80.8
Փետրվար 172144.0 102.5 99.6
Մարտ 177201.0 105.8 102.9
Ապրիլ 179002.0 107.7 101.0
Մայիս 179623.0 106.5 100.3
Տարեսկզբից 176215.0 105.4 -

Ժամանակագրական շարքեր

թվական բացարձակ արժեք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
2018** 172727.0 104
2017 177817.0 101.9
2016 174445.0 101.6
2015 171615.0 108.2
2014 158580.0 108.2
2013*** 146524.0 104.1
2012 113163.0 104.7
2011 108092.0 105.3
2010 102652.0 106.9
2009 96019.0 109.9
2008 87406.0 117.8
2007 74227.0 119.2
2006 62293.0 119.7
2005 52060.0 119.8
2004 43445.0 124.9
2003 34783.0 127.3
2002 27324.0 111.6
2001 24483.0 107.8
2000 22706.0 112.6

* 2018թ. հունվարից ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն, հիմնվելով ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի (ՀՀ ՊԵԿ) եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի անձնավորված հաշվառման տվյալների բազայի վրա (տվյալների բազա), անցում է կատարել միջին աշխատավարձի հաշվարկման տեղեկատվական նոր աղբյուրի կիրառմանը, որի հիմքը «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012թ. դեկտեմբերի 20-ի N 1676-ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30.11.2017թ-ի 1582-Ն որոշումն է: Այստեղ և հետայսու՝ միջին աշխատավարձի ցուցանիշները ներառում են նաև փոքր և գերփոքր կազմակերպությունների տվյալները: ՀՀ ՊԵԿ տվյալների բազայում ներառված չեն զինվորականների համապատասխան տվյալները: Առավել մանրամասն պարզաբանումները տե´ս http://www.armstat.am/file/article/sv_02_18a_142.pdf

** 2018թ. ցուցանիշը նախնական է և հիմնված է ՀՀ ՊԵԿ տվյալների բազայի վրա: 2017-2018թթ. աշխատավարձի ցուցանիշների համադրելիությունն ապահովելու նպատակով ներկայացվում է նաև 2017թ. ցուցանիշն՝ ըստ ՀՀ ՊԵԿ տվյալների բազայի, որը կազմել է 166004 դրամ:

*** Սկսած 2013թ.-ից ցուցանիշը հաշվարկված է ըստ 01.01.2013թ.-ից ուժի մեջ մտած «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի (ՀՕ-246), որի համաձայն ՀՀ-ում աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ վճարումներում 2013թ. հունվարի 1-ից ներառվել են նաև գործատուի կողմից վճարվող պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարները: Նշված օրենսդրական փոփոխության արդյունքում, 2012-2013թթ. աշխատավարձի ցուցանիշների համադրելիությունն ապահովելու նպատակով, 2012թ. համապատասխան ցուցանիշները վերահաշվարկվել են ըստ գործող մեթոդաբանության` գործատուի կողմից վճարվող պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարի հաշվարկային (պայմանականորեն) դրույքաչափերը կիրառելու մեթոդով:
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձի ցուցանիշի ամբողջականացման նպատակով աշխատանքի վարձատրության վերաբերյալ տվյալներում սկսած 2012թ.-ից ներառվել են զինվորականների համապատասխան տվյալները:
Համաձայն վերոնշյալ պարզաբանումների, 2012թ. վերանայված ցուցանիշը կազմել է 140739 դրամ: