Ժամանակագրական շարքեր

Ամսական ցուցանիշների բացակայությունը նշանակում է, որ ցուցանիշների ամփոփումը կատարվում է եռամսյակային, կիսամյակային կամ տարեկան պարբերությամբ:

Ցուցանիշ

Գործազրկության մակարդակ, % / 2021

Տվյալների աղբյուրը` 2008-2013թթ.-տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի ամբողջացված հետազոտություն, 2014թ.-ից-աշխատուժի հետազոտություն

միջին եռամսյակային

Ժամանակահատված բացարձակ արժեք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%) նախորդ ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
I եռամսյակ 17.0 - -
II եռամսյակ 15.0 - -
II եռամսյակ - - -
II եռամսյակ - - -
III եռամսյակ - - -
- - -

Ժամանակագրական շարքեր

թվական բացարձակ արժեք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
2020 18.2 -
2019 18.3 -
2018** 19.0 -
2017 17.8 -
2016 18.0 -
2015 18.5 -
2014 17.6 -
2013 16.2 -
2012 17.3 -
2011 18.4 -
2010 19.0 -
2009 18.7 -
2008* 16.4 -
2007 28.7 -
2006 27.8 -
2005 31.2 -
2004 31.6 -
2003 31.2 -
2002 35.3 -
2001 38.4 -
2000 - -

* Սկսած 2008թ.-ից ցուցանիշը համադրելի չէ նախորդ տարիների ցուցանիշների հետ: 2008թ.-ից գործազուրկների թվաքանակը Արմստատ-ի կողմից հաշվարկվում է Եվրամիության երկրների կողմից կիրառվող ԱՄԿ ստանդարտ սահմանման համաձայն: Վերջինս մասնակիորեն տարբերվում է 2001-2007թթ. կիրառված մեթոդաբանությունից, որի հիմքում ընկած էր ԱՄԿ կողմից առաջարկված գործազրկության ընդլայնված սահմանումը` անցումային փուլում գտնվող երկրներում կիրառելու համար (ըստ երկրի հայեցողության):

** 2018թ. հունվարից վերանայվել է աշխատանքի շուկայի վիճակագրության մեթոդաբանությունը՝ տնային տնտեսություններում իրականացվող աշխատուժի հետազոտության շրջանակում: Վերանայման հիմքը Աշխատանքի վիճակագիրների միջազգային 19-րդ համաժողովում 2013թ. ընդունված «Աշխատանքի, զբաղվածության և աշխատուժի թերօգտագործման վիճակագրության մասին» (19-րդ ԱՎՄՀ) բանաձևի առանցքային դրույթներն են: Առավել մանրամասն պարզաբանումները տե՛ս http://www.armstat.am/file/article/sv_06_18a_141.pdf