Վիճակագրական ցուցանիշներ

թեմա

Հիմնական ցուցանիշներ

  III եռամսյակ 2020 նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%) նախորդ ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
Համախառն ներքին արդյունք, շուկայական գներով, մլն. դրամ 1744942.4 90.9 138.6
ՀՆԱ-ի ինդեքս-դեֆլատոր ( ընթացիկ և համադրելի գներով ՀՆԱ-ի ծավալների հարաբերակցությունը), % - 104.6 -
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը, մլն. դրամ 315244.1 99.6 287.1