Վիճակագրական ցուցանիշներ

թեմա

Հիմնական ցուցանիշներ

  I եռամսյակ 2020 նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%) նախորդ ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
Համախառն ներքին արդյունք, շուկայական գներով, մլն. դրամ 1267150.8 103.8 61.2
ՀՆԱ-ի ինդեքս-դեֆլատոր ( ընթացիկ և համադրելի գներով ՀՆԱ-ի ծավալների հարաբերակցությունը), % - 98.0 -
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը, մլն. դրամ 73621.9 104.5 26.2