Վիճակագրական ցուցանիշներ

թեմա

Հիմնական ցուցանիշներ

  II եռամսյակ 2020 նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%) նախորդ ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
Համախառն ներքին արդյունք, շուկայական գներով, մլն. դրամ 1270978.0 86.3 100.4
ՀՆԱ-ի ինդեքս-դեֆլատոր ( ընթացիկ և համադրելի գներով ՀՆԱ-ի ծավալների հարաբերակցությունը), % - 98.8 -
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը, մլն. դրամ 166345.4 100.6 265.5