2014 թ. հոկտեմբերի 11-ից մեկնարկել է գյուղատնտեսական համատարած հաշվառումը Հայաստանի Հանրապետությունում, որը կընթանա մինչև 2014 թ. հոկտեմբերի 31-ը ներառյալ:

11 Հոկտեմբերի 2014
Մանրամասներն առկա են ՀՀ ԱՎԾ կայք էջի հետևյալ հասցեում՝ http://www.armstat.am/am/?nid=455