2015թ. նոյեմբերի 23-ին ժամը 11-ին ՀՀ ԱՎԾ-ն ՀԲ փորձագետների մասնակցությամբ կազմակերպում է շնորհանդես ՙՙՀայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը. 2014թ. տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտության հիմնական արդյունքները՚՚ խորագրով

19 Նոյեմբերի 2015

2015թ. նոյեմբերի 23-ին ժամը 11-ին ՀՀ ԱՎԾ-ն ՀԲ փորձագետների մասնակցությամբ կազմակերպում է շնորհանդես ՙՙՀայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը. 2014թ. տնային տնտեսությունների  կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտության  հիմնական արդյունքները՚՚ խորագրով (ք. Երևան, Հանրապետության պողոտա, Կառավարական տուն 3, 628 սենյակ):