2017թ. դեկտեմբերի 5-ին ժամը 11-ին ՀՀ ԱՎԾ-ն ՀԲ փորձագետների մասնակցությամբ կազմակերպում է շնորհանդես "Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը ...

05 Դեկտեմբերի 2017
2017թ. դեկտեմբերի 5-ին ժամը 11-ին ՀՀ ԱՎԾ-ն ՀԲ փորձագետների մասնակցությամբ կազմակերպում է շնորհանդես "Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը. 2016թ. տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտության հիմնական արդյունքները" խորագրով