Էկոնոմիկա և ֆինանսներ

1.Բիզնես միտումներ

1.1. Բիզնես միտումների հետազոտություն - Հանքագործական արդյունաբերություն - ամսական
1.2. Բիզնես միտումների հետազոտություն - Հանքագործական արդյունաբերություն - տարեկան
1.3. Բիզնես միտումների հետազոտություն - Մշակող արդյունաբերություն - ամսական
1.4. Բիզնես միտումների հետազոտություն - Մշակող արդյունաբերություն - տարեկան
1.5. Բիզնես միտումների հետազոտություն - Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում - ամսական
1.6. Բիզնես միտումների հետազոոտւթյուն - Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում - տարեկան
1.7. Բիզնես միտումների հետազոտություն - Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում և վերամշակում - ամսական
1.8. Բիզնես միտումների հետազոոտւթյուն - Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում և վերամշակում - տարեկան     

2.Սպառողական գներ


2.1.Սպառողական գների ինդեքս - ամսական

3.Կազմակերպությունների ֆինանսներ

3.1. Այլ ֆինանսական միջնորդ և ֆինանսական միջնորդության օժանդակ գործունեության կազմակերպությունների ֆինանսական ակտիվներ, պարտավորություններ, շահույթ կամ վնաս - եռամսյակային
3.2. Առևտրային կազմակերպությունների տնտեսական գործունեության հիմնական ցուցանիշները    - տարեկան
3.3. Առևտրային կազմակերպությունների տնտեսական գործունեության հիմնական ցուցանիշները - եռամսյակային
3.4. Առևտրային կազմակերպությունների դեբիտորական, կրեդիտորական պարտքեր - եռամսյակային
3.5. Տնտեսապես ակտիվ կազմակերպություններ - տարեկան
3.6. Վիճակագրական բիզնես ռեգիստր 

4.Պետական ֆինանսներ

4.1. Ընդհանուր կառավարության տարեկան ֆինանսական հաշիվներ ‐ տարեկան
4.2. Ընդհանուր կառավարության եռամսյակային ֆինանսական հաշիվներ - եռամսյակային
4.3. Պետական պարտք ‐ եռամսյակային
4.4. Առևտրային կազմակերպությունների ֆինանսական ցուցանիշներ ‐տարեկան  
4.5. Ֆինանսական կազմակերպությունների հատված - եռամսյակային

5.Ազգային հաշիվներ, համախառն ներքին արդյունք

5.1. Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ‐ամսական
5.2. ՀՆԱ-ի նախնական գնահատում արտադրական եղանակով ընթացիկ և մշտական գներով ‐
եռամսյակային
5.3. ՀՆԱ-ի նախնական գնահատում ծախսային եղանակով ընթացիկ և մշտական գներով - եռամսյակային
5.4. Տարեկան հաշիվներ ‐ տարեկան
5.5. Տարեկան հատվածային հաշիվներ - տարեկան
5.6. ֆինանսական և ոչ ֆինանսական հատվածների ավելացված արժեքներն ըստ ենթահատվածների - տարեկան
5.7. Համախառն ազգային եկամուտ - տարեկան

6.Արտադրողների գներ

6.1. Արդյունաբերական արտադրանքի արտադրողի գների ինդեքս ‐ ամսական
6.2. Ներմուծման միջին  գների (միջին արժեքի) ինդեքսներ ‐ ամսական
6.3. Արտահանման միջին գների (միջին արժեքի) ինդեքս ‐ ամսական
6.4. Գյուղատնտեսական մթերք արտադրողի իրացման գների ինդեքս ‐ ամսական
6.5. Գյուղատնտեսական արտադրության միջոցների գնման  գների ինդեքս
6.6. Բեռնափոխադրումների սակագների ինդեքս‐ ամսական 
6.7. Բեռնափոխադրումների սակագների ինդեքս - եռամսյակային 
6.8. Բեռնափոխադրումների սակագների ինդեքս - տարեկան