Էկոնոմիկա և ֆինանսներ

1.Բիզնես միտումներ

1.1. Բիզնես միտումների հետազոտություն - Հանքագործական արդյունաբերություն - ամսական

1.2. Բիզնես միտումների հետազոտություն - Հանքագործական արդյունաբերություն - տարեկան 

1.3. Բիզնես միտումների հետազոտություն - Մշակող արդյունաբերություն - ամսական

1.4. Բիզնես միտումների հետազոտություն - Մշակող արդյունաբերություն - տարեկան 

1.5. Բիզնես միտումների հետազոտություն - Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում - ամսական

1.6. Բիզնես միտումների հետազոոտւթյուն - Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում - տարեկան

1.7. Բիզնես միտումների հետազոտություն - Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում և վերամշակում - ամսական  

1.8. Բիզնես միտումների հետազոոտւթյուն - Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում և վերամշակում - տարեկան        

2.Սպառողական գներ


2.1.Սպառողական գների ինդեքս - ամսական 

3.Կազմակերպությունների ֆինանսներ

3.1. Այլ ֆինանսական միջնորդ և ֆինանսական միջնորդության օժանդակ գործունեության կազմակերպությունների ֆինանսական ակտիվներ, պարտավորություններ, շահույթ կամ վնաս - եռամսյակային

3.2. Առևտրային կազմակերպությունների տնտեսական գործունեության հիմնական ցուցանիշները    - տարեկան 

3.3. Առևտրային կազմակերպությունների դեբիտորական, կրեդիտորական պարտքեր - եռամսյակային  

3.4. Առևտրային կազմակերպությունների ֆինանսական ցուցանիշներ ‐տարեկան    

3,5. Ֆինանսական կազմակերպությունների հատված - եռամսյակային  


4.Պետական ֆինանսներ

4.1. Ընդհանուր կառավարության տարեկան ֆինանսական հաշիվներ ‐ տարեկան 

4.2. Ընդհանուր կառավարության եռամսյակային ֆինանսական հաշիվներ - եռամսյակային 

4.3. Պետական պարտք ‐ եռամսյակային 


5.Ազգային հաշիվներ, համախառն ներքին արդյունք

5.1. Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ‐ամսական

5.2. ՀՆԱ-ի նախնական գնահատում արտադրական եղանակով ընթացիկ և մշտական գներով ‐
եռամսյակային 

5.3. ՀՆԱ-ի նախնական գնահատում ծախսային եղանակով ընթացիկ և մշտական գներով - եռամսյակային 

5.4. Տարեկան հաշիվներ ‐ տարեկան 

5.5. Տարեկան հատվածային հաշիվներ - տարեկան

5.6. ֆինանսական և ոչ ֆինանսական հատվածների ավելացված արժեքներն ըստ ենթահատվածների - տարեկան 

5.7. Համախառն ազգային եկամուտ - տարեկան

6.Արտադրողների գներ

6.1. Արդյունաբերական արտադրանք արտադրողի գների ինդեքս ‐ ամսական

6.2. Գյուղատնտեսական մթերք արտադրողի իրացման գների ինդեքս ‐ ամսական

6.3. Գյուղատնտեսական արտադրության միջոցների գնման  գների ինդեքս

6.4. Բեռնափոխադրումների սակագների ինդեքս‐ ամսական