Բնակչություն և սոցիալական գործընթացներ


7.Մշակույթ

7.1. Կենդանաբանական այգի - տարեկան
7.2. Համերգային գործունեություն ‐ տարեկան

7.3. Կինոարտադրություն ‐ տարեկան

7.4. Թատրոնների գործունեություն‐ տարեկան
7.5. Թանգարանների գործունեություն ‐տարեկան
7.6. Գրադարանների գործունեություն ‐ տարեկան
7.7. Սպորտային կազմակերպությունների գործունեություն ‐ տարեկան

8.Կրթություն

8.1. Նախադպրոցական կրթություն - տարեկան
8.2. Աշակերտների համախառն ընդգրկվածություն ‐ տարեկան
8.3. Երաժշտական, գեղարվեստի, արվեստի դպրոցների, մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնների գործունեություն ‐ տարեկան
8.4. Մասնագիտական կրթություն-տարեկան
8.5. Բարձրագույն կրթություն ‐ տարեկան
8.6. Հետբուհական կրթություն - տարեկան
8.7. Հետազոտություն և մշակում - տարեկան
8.8. Ինովացիայի վիճակագրություն


9.Զբաղվածություն և գործազրկություն

9.1. Աշխատուժի հետազոտություն - տարեկան

10.Սոցիալական հարցեր

10.1. Արտադրական պատահարներ ‐ տարեկան
10.2. Վարչական իրավախախտումներ - տարեկան
10.3. Մանկատների գործունեություն ‐ տարեկան
10.4. Տարեց և հաշմանդամ մարդկանց սոցիալական ծառայության կազմակերպությունների գործունեություն‐ տարեկան

11.Տնային տնտեսություններ

11.1. Տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտություն -տարեկան
11.2. Աղքատության մակարդակ -տարեկան

12.Բնակարանային պայմաններ

12.1. Քաղաքային համայնքների տարածքի սանիտարական մաքրում - տարեկան
12.2. Քաղաքային համայնքների ճանապարհների բարելավում - տարեկան
12.3. Քաղաքային հողատարածքներ և կանաչապատ տարածքներ ‐ տարեկան
12.4. Բնակարանային ֆոնդ - տարեկան

13.Աշխատանքի գին

13.1. Աշխատանքի գին ‐ տարեկան
13.2. Վաստակի կառուցվածք - տարեկան
13.3. Անվանական աշխատավարձ‐ ամսական
13.4. Անվանական աշխատավարձ‐ տարեկան 
13.5. Աշխատած ժամերի քանակը ‐ ամսական
13.6. Թափուր աշխատատեղեր ‐ տարեկան

14.Բնակչություն

14.1. Ժողովրդագրական վիճակագրություն - տարեկան
14.2. Ժողովրդագրական վիճակագրություն - եռամսյակային
14.3. Երկարաժամկետ միգրացիա ‐ տարեկան
14.4. Երկարաժամկետ միգրացիա ‐ եռամսյակային
14.5. Բնակչության թվաքանակ ‐ տարեկան
14.6. Բնակչության թվաքանակ ‐ եռամսյակային
14.7. Կյանքի սպասվող տևողություն - տարեկան
14.8. Նորածինների անունները - կիսամյակ
14.9. Նորածինների անունները  -տարեկան
14.10. Մարդահամար