Բնակչություն և սոցիալական գործընթացներ

7.Մշակույթ

7.1. Համերգային գործունեություն ‐ տարեկան 

7.2. Կինոարտադրություն ‐ տարեկան 

7.3. Թատրոնների գործունեություն‐ տարեկան 

7.4. Թանգարանների գործունեություն ‐տարեկան 

7.5. Գրադարանների գործունեություն ‐ տարեկան 

7.6. Սպորտային կազմակերպությունների գործունեություն ‐ տարեկան

8.Կրթություն

8.1. Նախադպրոցական կրթություն - տարեկան 

8.2. Աշակերտների համախառն ընդգրկվածություն ‐ տարեկան 

8.3. Երաժշտական, գեղարվեստի, արվեստի դպրոցների, մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնների գործունեություն ‐ տարեկան 

8.4. Մասնագիտական կրթություն-տարեկան 

8.5. Բարձրագույն կրթություն ‐ տարեկան 

8.6. Հետբուհական կրթություն - տարեկան 

8.7. Հետազոտություն և մշակում - տարեկան

8.8. Ինովացիայի վիճակագրություն

9.Զբաղվածություն և գործազրկություն

9.1. Աշխատուժի հետազոտություն - տարեկան

10.Սոցիալական հարցեր

10.1. Արտադրական պատահարներ ‐ տարեկան
  

10.2. Վարչական իրավախախտումներ - տարեկան 

10.3. Մանկատների գործունեություն ‐ տարեկան 

10.4. Տարեց և հաշմանդամ մարդկանց սոցիալական ծառայության կազմակերպությունների գործունեություն‐ տարեկան

10.5 Առողջապահություն և սոցիալական ապահովություն-տարեկան

11.Տնային տնտեսություններ

11.1. Տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտություն -տարեկան 

11.2. Աղքատության մակարդակ -տարեկան

12.Բնակարանային պայմաններ

12.1. Քաղաքային համայնքների տարածքի սանիտարական մաքրում - տարեկան 

12.2. Քաղաքային համայնքների ճանապարհների բարելավում - տարեկան 

12.3. Բնակարանային ֆոնդ - տարեկան

13.Աշխատանքի գին

13.1. Աշխատանքի գին ‐ տարեկան 

13.2. Վաստակի կառուցվածք - տարեկան

13.3. Անվանական աշխատավարձ‐ ամսական 

13.4. Անվանական աշխատավարձ‐ տարեկան  

13.5. Աշխատած ժամերի քանակը ‐ ամսական 

13.6. Թափուր աշխատատեղեր ‐ տարեկան

14.Բնակչություն

14.1. Ժողովրդագրական վիճակագրություն - տարեկան 

14.2. Ժողովրդագրական վիճակագրություն - եռամսյակային 

14.3. Երկարաժամկետ միգրացիա ‐ տարեկան 

14.4. Երկարաժամկետ միգրացիա ‐ եռամսյակային 

14.5. Բնակչության թվաքանակ ‐ տարեկան 

14.6. Բնակչության թվաքանակ ‐ եռամսյակային 

14.7. Կյանքի սպասվող տևողություն - տարեկան 

14.8. Նորածինների անունները - կիսամյակային 

14.9. Նորածինների անունները  -տարեկան

14.10. Մարդահամար

14.11. Ամուսնության և ամուսնալուծության վիճակագրություն -եռամսյակային, տարեկան