Արդյունաբերություն, շինարարություն , առևտուր և ծառայություններ

15.Շինարարություն

15.1. Շինարարական արտադրանք - ամսական 

15.2.Շինարարական արտադրանքի ինդեքսներ - ամսական

16.Արդյունաբերություն

16.1. Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալի ինդեքսներ ‐ ամսական   

16.2. Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալի ինդեքսներ ‐ տարեկան   

16.3. Պատրաստի արտադրանքի իրացում ‐ ամսական    

16.4. Պատրաստի արտադրանքի իրացում‐ տարեկան   

16.5. Արդյունաբերական արտադրանքի թողարկում ‐ ամսական 

16.6. Արդյունաբերական արտադրանքի թողարկում - տարեկան  

17.Առևտուր

17.1. Մանրածախ առևտրի շրջանառության ինդեքսներ ‐ ամսական 

17.2. Մեծածախ առևտրի շրջանառության ինդեքսներ - ամսական 

17.3. Ավտոմեքենաների առևտրի ինդեքսներ - ամսական

18.Ծառայություններ

18.1. ՏՀՏ-ի օգտագործումը տնային տնտեսություններում ‐ տարեկան 

18.2. Ծառայությունների ծավալի ինդեքսներ ‐ ամսական

18.3. Ծառայությունների ծավալի ինդեքսներ - եռամսյակային 

18.4. Ծառայությունների ծավալի ինդեքսներ ըստ ծառայությունների տեսակների ‐ ամսական

18.5. ՏՀՏ ինդեքսներ - եռամսյակային