Արդյունաբերություն, շինարարություն , առևտուր և ծառայություններ

15.Շինարարություն

15.1. Շինարարական արտադրանք - ամսական
15.2.Շինարարական արտադրանքի ինդեքսներ - ամսական

16.Արդյունաբերություն

16.1. Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալի ինդեքսներ ‐ ամսական
16.2. Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալի ինդեքսներ ‐ տարեկան
16.3. Պատրաստի արտադրանքի իրացում ‐ ամսական
16.4. Պատրաստի արտադրանքի իրացում‐ տարեկան
16.5. Արդյունաբերական արտադրանքի արտադրություն ‐ ամսական
16.6. Արդյունաբերական արտադրանքի արտադրություն - տարեկան

17.Առևտուր

17.1. Մանրածախ առևտրի շրջանառության ինդեքսներ ‐ ամսական
17.2. Մեծածախ առևտրի շրջանառության ինդեքսներ - ամսական
17.3. Ավտոմեքենաների առևտուր - ամսական

18.Ծառայություններ

18.1. ՏՀՏ-ի օգտագործումը տնային տնտեսություններում ‐ տարեկան
18.2. Ծառայությունների ծավալի ինդեքսներ ‐ ամսական
18.3. Ծառայությունների ծավալի ինդեքսներ - եռամսյակային
18.4. Ծառայությունների ծավալի ինդեքսներ ըստ ծառայությունների տեսակների ‐ ամսական
18.5. ՏՀՏ ինդեքսներ - եռամսյակային