Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, ձկնորսություն և պարենային ապահովություն

22.Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, ձկնորսություն և պարենային ապահովություն 

22.1. Գյուղատնտեսական կենդանիների գլխաքանակը - տարեկան

22.2. Անասնաբուծական արտադրանքի արտադրություն ‐ տարեկան, եռամսյակային                                                              

22.3. Անասնաբուծական արտադրանքի արտադրություն ‐ տարեկան        

22.4. Գյուղատնտեսական տեխնիկայի առկայությունը ‐ տարեկան 

22.5. Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքատարածություններ, մշակաբույսերի համախառն բերք և միջին բերքատվություն ‐ տարեկան

22.6. Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի համախառն արտադրանք - ամսական

22.7. Համախառն գյուղատնտեսական արտադրանք ‐ եռամսյակային, տարեկան

22.8. Գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացումը ըստ ուղղվածության ‐ տարեկան 

22.9. Գյուղատնտեսական արտադրանքի շուկայականացման մակարդակ ‐տարեկան

22.10. Անտառային տնտեսություն - եռամսյակային

22.11. Ձկնորսություն և ձկնաբուծություն‐ եռամսյակային, տարեկան          

22.12. Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառում

22.13. Պարենային հաշվեկշիռ