Տարեկան վիճակագրական ծրագրեր և հաշվետվություններ

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Նախագիծ
2021 թվականի վիճակագրական ծրագրի


Բովանդակություն 
Ներածություն 
ՄԱՍ 1. Պաշտոնական վիճակագրությունն ըստ տնտեսության հատվածների, ենթահատվածների և ոլորտների
ՄԱՍ 2. Պաշտոնական վիճակագրություն արտադրողների կողմից իրականացվելիք վիճակագրական հետազոտություններ 
ՄԱՍ 3. Պաշտոնական վիճակագրություն արտադրողների կողմից հրապարակվող վիճակագրական հրապարակումներ
ՄԱՍ 4. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի կողմից վիճակագրական տեղեկատվության փոխանակում
ՄԱՍ 5. Վիճակագրական տեղեկատվության հիմնական օգտագործողների (թղթային հրապարակումների հասցեատերերի) ցանկն ըստ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի կողմից տրամադրվող տեղեկատվության կազմի
ՄԱՍ 6. Վարչական ռեգիստր վարող պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեին տրամադրվող վիճակագրական տվյալների ցանկ
ՄԱՍ 7. Այլ (պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններ) ռեսպոնդենտների կողմից Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեին տրամադրվող վիճակագրական տվյալների ցանկ
ՄԱՍ 8. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարում և տեխնոլոգիաների ներդրում ու զարգացում
ՄԱՍ 9. Պաշտոնական վիճակագրության հիմնական մշակումներ
ՄԱՍ 10. Վիճակագրական հրապարակումների օրացույցը ժամանակագրական ներկայացմամբ
ՄԱՍ 11. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի մարզային և Երևան քաղաքի վարչությունների վիճակագրական աշխատանքներն ըստ տնտեսության հատվածների, ենթահատվածների և ոլորտների
ՄԱՍ 12. «2021 թվականի վիճակագրական ծրագրի» նախագծում կատարված փոփոխությունները «2020 թվականի վիճակագրական ծրագրի» համեմատ
ՄԱՍ 13. Հայաստանի ազգային հաշիվների ցուցանիշների վերանայման քաղաքականությունը և վերանայման ժամանակացույցը
ՄԱՍ 14. Միջոցառումներ՝ ուղղված 2021 թվականի մարդահամարի նախապատրաստմանը և անցկացմանը