Աշխատուժի հետազոտության անվանազերծված միկրոտվյալների բազա և հարցաթերթ (ըստ տնային տնտեսության անդամների)

 

Համաշխարհային բանկի միկրոտվյալների գրադարան (անգլերեն)