Վարչարարության իրականացման ընթացքում ՀՀ ՎԿ իրավունքներն ու պարտականությունները

Հայաստանի Հանրապետությունում պաշտոնական վիճակագրության կազմակերպման կարգը և պաշտոնական վիճակագրական տեղեկատվության հավաքագրման, մշակման և տարածման (հրապարակման) հետ կապված հարաբերությունները, կարգավորում են Պաշտոնական վիճակագրության մասին  Հայաստանի Հանրապետության օրենքով:

Վիճակագրական կոմիտեն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը ենթակա պետական մարմին է, որն իր լիազորություններն իրականացնելիս անկախ է, ղեկավարվում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով, սույն օրենքով և այլ իրավական ակտերով:

Վիճակագրական կոմիտեն Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական վիճակագրության գլխավոր արտադրողն է և համակարգում է ազգային վիճակագրական համակարգում պաշտոնական վիճակագրության մշակմանը, արտադրությանը և տարածմանն ուղղված ողջ գործունեությունը, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի:
Վիճակագրական կոմիտեն գործունեությունն իրականացնում է իր կենտրոնական գրասենյակի, տարածքային և գործառնական ստորաբաժանումների միջոցով:

Վիճակագրական կոմիտեի իրավասությունները սահմանվում են օրենքով:

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում պաշտոնական վիճակագրության իրագործման հիմքը վիճակագրական ծրագրերն են:

Վիճակագրական հետազոտություններին մասնակցությունը պարտադիր է ռեսպոնդենտների համար:
Վիճակագրական հետազոտության շրջանակում տեղեկատվությունը պետք է լինի ճշգրիտ և տրամադրվի ժամանակին, պահանջվող ձևաչափով և անվճար:

Պաշտոնական վիճակագրություն արտադրողներն իրավունք ունեն հետագա աշխատանք տանելու ռեսպոնդենտների հետ, եթե պատասխանը չի ստացվում ժամանակին, կամ եթե տվյալներում հայտնաբերվել են հակասություններ կամ բացթողումներ:

Ռեսպոնդենտները տեղեկացվում են վիճակագրական հետազոտությունների նպատակի և ընդգրկման շրջանակի ու գաղտնիության ապահովմանն ուղղված միջոցառումների մասին:

Պաշտոնական վիճակագրություն արտադրողների կողմից ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց վերաբերող՝ հավաքված կամ ստացված բոլոր անվանական տվյալները խիստ գաղտնի են և կարող են օգտագործվել բացառապես վիճակագրական նպատակներով:

«Վիճակագրական գաղտնիքի» դրույթը սահմանված է Միավորված ազգերի կազմակերպության «Պաշտոնական վիճակագրության հիմնարար սկզբունքներից» 6-րդ սկզբունքի` «Գաղտնիության» հիման վրա, համաձայն որի «Վիճակագրական տեղեկատվության պատրաստման համար վիճակագրական գերատեսչությունների կողմից հավաքագրվող անհատական տվյալները, անկախ այն հանգամանքից, թե դրանք վերաբերում են ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց, պետք է կրեն խիստ գաղտնի բնույթ և օգտագործվեն բացառապես վիճակագրական նպատակների համար»: Նշված դրույթները պարտադիր են ՄԱԿ-ի անդամ բոլոր երկրների համար:
Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեն պարտավոր է պետական վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողներին անվճար ապահովել վիճակագրական հաշվետվությունների ձևերով և հրահանգներով, նրանց տեղյակ պահել վիճակագրական հաշվետվությունների ներկայացման ժամկետների, պարբերականության և ներկայացվող պահանջների մասին