Ռեսպոնդենտերի հետ հարաբերությունները տվյալների հավաքման գործընթացում

«Պաշտոնական վիճակագրության մասին »  օրենքով (այսուհետ՝ օրենք) սահմանված են տվյալների հավաքման գործընթացում ռեսպոնդենտների հետ հարաբերությունների կարգավորման դրույթները: Օրենքի 19-րդ հոդվածի համաձայն՝
<<1. Ռեսպոնդենտները տեղեկացվում են վիճակագրական հետազոտությունների նպատակի և ընդգրկման շրջանակի ու գաղտնիության ապահովմանն ուղղված միջոցառումների մասին:
2. Վիճակագրական հետազոտություններին մասնակցությունը պարտադիր է վիճակագրական միավորների համար, բացառությամբ անհատների (անկախ քաղաքացիությունից) և տնային տնտեսությունների: Անհատների (անկախ քաղաքացիությունից), տնային տնտեսությունների և այլ ռեսպոնդենտների ընդգրկումը կոնկրետ վիճակագրական հետազոտության մեջ կարող է որպես պարտադիր հայտարարվել տարեկան վիճակագրական ծրագրով բոլորի կամ մի մասի համար, բոլոր կամ որոշ հարցերի գծով: Կենսաչափական անվանական տվյալների հավաքումը կարող է իրականացվել բացառապես անհատների (անկախ քաղաքացիությունից) համաձայնությամբ:
3. Վիճակագրական հետազոտության շրջանակում տեղեկատվությունը պետք է լինի ճշգրիտ և տրամադրվի ժամանակին, պահանջվող ձևաչափով և անվճար: Պաշտոնական վիճակագրության արտադրողը որոշում է ընդունում ռեսպոնդենտ տնային տնտեսություններին փոխհատուցելու մասին՝ նրանց համար զգալի ծանրաբեռնվածություն ստեղծող, առանձնահատուկ բնույթի ընտրանքային հետազոտությունների մասնակցելու համար: Վիճակագրական կոմիտեի համար այդ հետազոտությունների ցանկը սահմանում է Պետական խորհուրդը:
4. Պաշտոնական վիճակագրություն արտադրողներն իրավունք ունեն հետագա աշխատանք տանելու ռեսպոնդենտների հետ, եթե պատասխանը չի ստացվում ժամանակին, կամ եթե տվյալներում հայտնաբերվել են հակասություններ կամ բացթողումներ:>>:
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2016 թվականի հունիսի 20-ի << Վիճակագրական տվյալների հավաքման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2003 թվականի հոկտեմբերի 3-ի թիվ 11-ն և 2010 թվականի մայիսի 12-ի թիվ 12-ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին >> թիվ 05-Ն որոշմամբ (այսուհետ՝ որոշում) սահմանված են վիճակագրական տվյալների հավաքման հետ կապված հարաբերությունները: