Գնման ընթացակարգի արձանագրություններ

 ՀՀ ԱՎԾ-ՇՀԱՊՁԲ-15/1-17 ծածկագրով ՇՀ ընթացակարգի արձանագրություններ

ՀՀ ԱՎԾ-ՇՀԱՊՁԲ-15/8-2 ծածկագրով ՇՀ ընթացակարգի արձանագրություններ

ՀՀ ԱՎԾ-ՇՀԱՊՁԲ-15/3-2 ծածկագրով ՇՀ ընթացակարգի արձանագրություններ