Որակի հռչակագրեր

Որակի հռչակագիրը նկարագրում է վիճակագրության օրենսդրական հիմքերը, վիճակագրության նպատակը և մեթոդաբանությունը, դրա տարածումը և վիճակագրության օգտագործողների և նրանց մոտ առաջացող հարցերի փարատման համար այլ կարևոր տեղեկատվություն:

2011-2012թթ. ընթացքում որակի հռչակագրերը մշակվել են ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի յուրաքանչյուր վիճակագրական արտադրանքի համար, ներկա պահին վիճակագրական 17 բնագավառների ներքո առկա է 139 արտադրանք:

Որակի հռչակագրերն ըստ առանձին արտադրանքների հրապարակվում են սույն կայքում: Աշխատանքն իրականացվել է որպես ԵՄ Թվինինգ ծրագրի վիճակագրությունում "Որակի կառավարում" բաղադրիչի մի մաս: Թեման մանրամասն նկարագրված է "Տվյալների որակի գնահատում և գործիքներ" ձեռնարկում` http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/quality/quality_reporting

և "Եվրոպական վիճակագրական համակարգի որակի հռչակագրում" (անգլերեն)