Հաշվետվություն 2014 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի կատարման

I.Ոլորտի  բովանդակային նկարագիրը

II.2014 թվականին կատարված միջոցառումներն ըստ <<2014 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի>>

III.<<2014 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի>> կատարման ապահովման գծով որոշ հիմնարար միջոցառումների վերծանում

IV.Տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարում  և տեխնոլոգիաների ներդրում

V.Միջազգային վիճակագրական համագործակցություն, կադրերի պատրաստում և վերապատրաստում

VI.Գործառութակազմակերպչական  գործունեություն

VII. ՀՀ ԱՎԾ կառուցվածքային ստորաբաժանումներում 2014թ. ընթացքում փաստաթղթաշրջանառության, վերահսկողության վերցված հանձնարարականների կատարման արդյունքների մասին

VIII. ՀՀ 2014թ. պետական բյուջեից ՀՀ ԱՎԾ-ին հատկացված գումարների հաշվին 
փաստացի իրականացված ծախսեր


Հավելված 1. Ցանկ 2014թ. ընթացքում ՀՀ  ՎՊԽ կողմից ընդունված նորմատիվ բնույթի որոշումների

Հավելված 2. Տեղեկատվություն ՀՀ պետական բյուջեով  2014թ. ընթացքում ՀՀ ԱՎԾ համար նախատեսված,  ֆինանսավորված, փաստացի ծախսված  և տնտեսված  գումարների  վերաբերյալ

Հավելված 3. 2014թ. պետական վիճակագրական աշխատանքերի ծրագրերով  նախատեսված աշխատանքների կատարման մշտադիտարկում

Հավելված 4. 2014թ. պետական վիճակագրական աշխատանքերի  ծրագրերով   նախատեսված ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի մարզային և ք. Երևանի գործակալությունների   աշխատանքների կատարման մշտադիտարկում

Հավելված 5.  Հայաստանի վիճակագրական համակարգի ակնարկ

Հավելված 6. Պաշտոնական  վիճակագրության  հիմնարար  սկզբունքները, Եվրոպական   վիճակագրության փորձառության օրենսքրքով սահմանված սկզբունքները